Do dziś mogli­ście zada­wać sobie to pyta­nie w momen­cie, kiedy klienci odrzu­cali Wasze oferty. Zgła­sza­li­ście się do zle­ce­nia, cier­pliwe cze­ka­li­ście, aż tu nagle Wasza oferta została odrzu­cona bez poda­nia powodu.

 

Przy­czyna nie była okre­ślana, ponie­waż na plat­for­mie nie było takiej moż­li­wo­ści. Pisa­li­ście do nas z prośbą o włą­cze­nie mecha­ni­zmu komen­to­wa­nia do każ­dej odrzu­co­nej oferty – sami nie zda­wa­li­śmy sobie sprawy, że taka opcja jest Wam potrzebna. Dzięki temu, że dali­ście nam znać o tym, czego ocze­ku­je­cie i co uła­twi Wam dzia­ła­nie na ReachBlog­ger, mogli­śmy wpro­wa­dzić odpo­wied­nią zmianę. Pamię­taj­cie, dla nas Wasze zda­nie jest naj­waż­niej­sze, a panel ma być dla Was łatwy i wygodny w uży­ciu.

 
Dlaczego nie chcesz ze mną współpracować?
 

Rów­nież dla Was – klien­tów, moż­li­wość komen­to­wa­nia wiele uła­twia. Wcze­śniej, kiedy blog Wam odpo­wia­dał, ale cena była zbyt wysoka, byli­ście zmu­szeni odrzu­cić zle­ce­nie. Teraz może­cie okre­ślić w komen­ta­rzu Wasze warunki i pocze­kać na ponowne zgło­sze­nie się blo­gera.

 

Dodat­kowo, jak dobrze wie­cie – macie 5 dni na okre­śle­nie czy chce­cie pod­jąć współ­pracę czy nie, po tym cza­sie oferta zostaje anu­lo­wana. Posta­no­wi­li­śmy, rów­nież dzięki Waszym wska­zów­kom, wpro­wa­dzić drobną zmianę.  Nie musi­cie gorącz­kowo zasta­na­wiać się ile dni zostało do wyga­śnię­cia oferty, od teraz pod każ­dym zle­ce­niem dostępna jest infor­ma­cja, o tym, kiedy pro­po­zy­cja prze­sta­nie być aktywna.

 

To cze­kamy na dal­sze wska­zówki