Tydzień roz­po­czy­namy od dwóch cie­ka­wych zmian na panelu. Pierw­szej, na pewno więk­szość z Was się domy­ślała – są już gotowe „wlepki” na bloga. Od dziś może­cie pobrać gra­fikę odpo­wia­da­jącą Waszym gustom, która jed­no­cze­śnie sta­nowi odno­śnik do port­fo­lio na ReachBlog­ger. Poch­wal­cie się innym, że jeste­ście dum­nymi użyt­kow­ni­kami pro­jektu. 

 

Poniedziałkowe zmiany
 

Druga zmiana to nie­mała nie­spo­dzianka   Wybie­ra­jąc zakładkę „Blo­ger – Dodaj boga” oprócz wcze­śniej wspo­mnia­nej „wlepki” macie moż­li­wość udo­stęp­nie­nia Waszego pro­filu publicz­nie. Zmiana polega na tym, że nawet nie­za­re­je­stro­wani użyt­kow­nicy panelu będą mieli pod­gląd Waszego bloga i moż­li­wość zapo­zna­nia się z Waszą ofertą.

 

Liczymy na Wasze komen­ta­rze i opi­nie odno­śnie wpro­wa­dzo­nych zmian. Wszystko, co robimy, sta­ramy się w jak naj­więk­szym stop­niu pod­po­rząd­ko­wać Waszym wyma­ga­niom i jak naj­bar­dziej uła­twiać Wam obsługę panelu.