Wprowadzenie

Na czym polega REACHaBLOGGER?

REACHaBLOGGER jest platformą, która digitalizuje i automatyzuje proces współpracy Reklamodawcy i Influencera. Po jednej stronie jest Influencer, po drugiej Reklamodawca, a pomiędzy nimi platforma (marketplace), która ułatwia im współpracę i pozwala na wzajemną komunikację 24h. Dzięki platformie nie musisz każdorazowo pytać Influencerów o warunki współpracy ponieważ one są podane na platformie (7.000 ofert Influencerów online). Proces zakupu publikacji reklamowej u Influencera jest prosty. Klikasz kup teraz i załączasz warunki – w ten sposób inicjujesz proces zakupu. Oczywiście nic nie wydarzy się bez zgody jednej i drugiej strony. Platforma organizuje i porządkuje współpracę, przyspiesza ją i ułatwia, daje większą pewność co do efektów. Jest prosta w obsłudze.

Dla kogo jest REACHaBLOGGER?

Wprowadzenie

Korzy­ści z uży­wa­nia plat­formy

Jakie korzyści daje REACHaBLOGGER Influencerowi?

1. Zwiększa ilość współprac. Na głównej stronie widzisz liczniki podające w czasie rzeczywistym wyniki platformy. Z nich łatwo wywnioskujesz nasz potencjał.
2. Umożliwia współpracę bezpośrednio z Klientem – za pomocą panelu platformy.
3. Zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Środki na Twoją współpracę są przedpłacone i znajdują się na naszym koncie. Zostaną przelane automatycznie na Twoje konto na platformie po tym gdy Reklamodawca zaakceptuje efekt współpracy (najczęściej w postaci linku do publikacji). Nie ma zatem obawy, że zabraknie pieniędzy lub przelanie środków przez Klienta będzie się przedłużać.
4. Mamy wgląd we wszystkie Twoje ustalenia z Reklamodawcą i w przypadku reklamacji z jednej lub drugiej strony szybko i sprawiedliwie rozstrzygamy spór.
5. Możesz aktywnie korzystać ze zleceń Reklamodawców publikowanych na platformie, ale nie musisz. Sama obecność Twojego medium w naszym Katalogu ofert to już zwiększenie Twojej szansy na współpracę, bo Klienci w większości wypadków nie publikują ofert, tylko zapraszają Twórców do współpracy przeglądając Katalog ofert. Więc po dodaniu oferty nie musisz nic robić.
6. Szybkie wypłaty środków na fakturę. Jeśli nie prowadzisz własnej działaności gospodarczej, możesz występować w imieniu firmy, z którą masz podpisaną umowę.
7. Umożliwia zwiększanie współprac dzięki systemowi ocen otrzymywanych od klientów. Im więcej dobrych współprac i wyższa Ocena – im więcej Gwiazdek, tym więcej szans na kolejne współprace.
8. Brak opłat za posiadanie konta na platformie (pobieramy 15% od zrealizowanej współpracy).
9. System notyfikacji e-mailowych poinformuje Cię o Klientach zainteresowanych Twoją ofertą.

Jakie korzy­ści daje REACHaBLOGGER Rekla­mo­dawcy?

Wyma­ga­nia odno­śnie uczest­nic­twa

Twórca: Na czym polega i ile trwa pro­ces akcep­ta­cji medium?

Twórca: Jakie warunki musi speł­niać blog żeby mógł uczest­ni­czyć w plat­for­mie REACHaBLOGGER?

Twórca: Jak stworzyć atrakcyjną ofertę?

Wymagania odnośnie uczestnictwa

 

Wymagania odnośnie uczestnictwa

Twórca: Czy dozwo­lone jest posia­da­nie kilku mediów na platformie?

Twórca: Jak uzyskać status Gwiazdy?

Czy muszę pro­wa­dzić firmę aby korzy­stać z REACHaBLOGGER?

Pro­ces trans­ak­cyjny

Twórca: Jak nawiązać współpracę z Klientem?

Po pierwsze, po dodaniu swojego medium na platformę możesz po prostu czekać aż Klient kliknie Kup teraz w Katalogu ofert lub przyśle Ci propozycję warunków. O tym fakcie powiadomią Cie notyfikacje e-mailowe. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie musisz nic robić. Ale też masz mniej szans na współpracę.
Po drugie, możesz przeglądać Zlecenia publikowane przez Reklamodawców na platformie i aktywnie zgłaszać się do nich. Zaletą tego rozwiązania jest sporo większa szansa na współpracę, a wadą to, że musisz poświęcić czas na przeglądanie Zleceń i wysyłanie zgłoszeń. Frustrować może też to, że większość Reklamodawców nie odpowiada na nie wybrane oferty. Edukujemy Klientów w tym zakresie ale ciężko zmienić to podejście (niestety to jest powszechny zwyczaj w ofertowaniu).
Pamiętaj, że Zlecenia zamieszczane przez Klientów na platformie to tylko część współprac. Często oferty Reklamodawców są składane przez Katalog ofert. Dlatego tak ważne jest posiadanie dobrego opisu medium i oferty, aktualnych statystyk i atrakcyjnych grafik. Z resztą to jest podstawą w przypadku obu form nawiązywania współpracy.

Dla Rekla­mo­dawcy: Jak mogę kupować publikacje sponsorowane?

Twórca: Dlaczego nie mogę zgłosić bloga do Zlecenia Klienta?

Rekla­mo­dawca: Jak mogę zasi­lić konto?

Ile czasu ma Influencer na wyko­na­nie zlecenia?

Proces transakcyjny

 

Proces transakcyjny

Czy należy ozna­czać wyraź­nie współ­pracę rekla­mową?

Czym jest roz­li­cze­nie bar­te­rowe?

Czy można zmienić cenę współpracy po jej rozpoczęciu?

Czym jest zasada Escrow?

Rozli­cze­nia

Jak wygląda pro­ces roz­li­cza­nia z Rekla­mo­dawcą?

Reklamodawca wpłaca na platformę środki w dowolnej ilości, które automatycznie zasilają jego konto na platformie. Wpłata jest możliwa za pomocą PayPal, Przelewy24 lub przez przelew bankowy na podstawie na podstawie faktury Pro Forma (w tym ostatnim wypadku czas zasilenia wynosi 1-2 dni robocze). REACHaBLOGGER wystawia na wpłatę Fakturę, którą przesyła e-mailem. Ze środków posiadanych na swoim koncie na platformie Reklamodawca kupuje publikacje u Influencerów oraz reguluje mikro opłaty wg. Cennika. Wszystkie wpłaty i obciążenia są rejestrowane i dostępne dla Reklamodawcy na własnym profilu (Portfel).

Jak pobie­rana jest pro­wi­zja 15%?

Jak wygląda pro­ces roz­li­cza­nia REACHaBLOGGER z Twórcą?

Jak sprawdzić efektywność mediową wpisu zleconego Influencerowi?

Czy można omijać REACHaBLOGGER?

ROZLICZENIA2
Rozwiązywanie sporów

Rozwią­zy­wa­nie spo­rów

Jak roz­strzy­gane są spory?

Wszelkie spory rozstrzyga Moderator REACHaBLOGGER. Aby rozwiązanie sporu było możliwe cała komunikacja dotycząca współpracy musi być realizowana przez panel platformy. Zarówno Reklamodawca, jak i Twórca mogą zgłosić nieprawidłowość przy transakcji. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza umieszczonego na dole podstrony poświęconej współpracy. Najczęstsze spory to: brak kontaktu z Klientem lub Blogerem, nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie pracy przez Influencera, brak akceptacji pracy przez Klienta mimo jej wykonania. W sytuacji sporu Moderator REACHaBLOGGER weryfikuje zgłoszenie i może zdecydować o cofnięciu współpracy (powrót środków na konto Reklamodawcy), zaakceptowaniu transakcji (wypłata środków na konto Blogera) lub anulowaniu sporu (czyli przywrócenie współpracy do wykonania). Obie strony są informowane o decyzji e-mailem, na adres podany przy rejestracji konta. Decyzja jest nieodwołalna. Wszelkie rozstrzygnięcia są poprzedzone analizą, a Moderator REACHaBLOGGER jest bezstronny. Tak samo dbamy o Twórców, jak i Reklamodawców.

Na czym polega system oceny Twórcy i Reklamodawcy?

Jak częste są spory?

Różne

Co to jest RaB Score i jak go poprawić?

RaB Score to ocena oferty Influencera w skali 0-10. Oceny dokonuje Zespół REACHaBLOGGER.
Bierzemy pod uwagę:
1. Jakość kontentu: tekstowy, graficzny, video – w zależności od rodzaju medium.
2. W przypadku bloga web liczy się również jakość template.
3. Zasięg medium.
4. Wiarygodność statystyk.
5. Atrakcyjność ceny za publikację reklamową (w mniejszym stopniu).
Po wprowadzeniu zmian w ofercie przez Twórcę każda taka oferta trafia do ponownego określenia RaB Score.
RaB Score pomaga Reklamodawcom wyłowić najlepsze oferty, choć oczywiście jego używanie nie jest obligatoryjne i wiemy, że w zależności od celów reklamowych, Reklamodawcy kierują się również własnymi kryteriami.
Jak Twórca może łatwo poprawić swój RaB Score?
1. Zaktualizuj statystyki i podaj ich prawdziwą wartość.
2. Dodaj 3 screenshoty z aktualnymi statystykami wg instrukcji w formularzu.

Twórca: Jak mogę zwiększyć swoją szansę na współpracę?

Reklamodawca: Jak wypromować Zlecenie i zdobyć szybko wiele ofert od Influencerów?

Zapo­mnia­łem hasła, co zro­bić?

FAQ pytania różne

 

FAQ pytania różne

Jak mogę ska­so­wać swoje konto?

Gdzie mogę prze­czy­tać Regu­la­min?

Czy po usu­nię­ciu konta moje dane będą dalej prze­cho­wy­wane przez REACHaBLOGGER?

Jakie cele marketingowe mogą realizować Reklamodawcy współpracując z Influencerami?

Jak mierzyć ROI w Influencer Marketingu?

Czym jest SEO?

Jak zarabiać więcej na influencer marketingu?

Gdzie możesz zapo­znać się z Cen­ni­kiem?

Jak skon­taktować się z Zespołem REACHaBLOGGER?

ROZNE-postac