Koniec roku obfi­tuje w pod­su­mo­wa­nia i pro­gnozy. Czas na nas Zacz­nijmy od kilku fak­tów:

 

  1. Ofi­cjalny strat plat­formy – 18 lipca
  2. Liczba użyt­kow­ni­ków – 1800
  3. Łączna liczba zle­ceń od startu plat­formy – 221

To suche liczby, a co za nimi stoi? Duże zaan­ga­żo­wa­nie i jesz­cze wię­cej pracy. Sta­ramy się speł­nić Wasze ocze­ki­wa­nia, dla­tego na bie­żąco dosto­so­wu­jemy się do Waszych wyma­gań. Dobrze wie­cie, że na samym początku plat­forma wyglą­dała ina­czej i nie cho­dzi tylko o kwe­stię wizu­alną. Co wspól­nie udało się nam zmie­nić?

 

  1. Brak koniecz­no­ści wyceny wpi­sów przez Blo­ge­rów
  2. Zle­ce­nia nie mają okre­ślo­nej ceny
  3. Moż­li­wość doda­nia komen­ta­rza do odrzu­co­nego zgło­sze­nia
  4. Okre­ślony czas na pod­ję­cie zle­ce­nia

Powyż­sze zmiany spo­wo­do­wały, że na plat­for­mie wzro­sła liczba zawie­ra­nych trans­ak­cji. Do dnia dzi­siej­szego odbyło się ich, aż 700 zakoń­czo­nych suk­ce­sem. Sporo ale może być jesz­cze wię­cej, na to liczymy.

 
Rok z ReachBlogger2
 

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy kilka kam­pa­nii dla klien­tów takich jak: Pan­to­fe­le­k24.pl, Ulu­bio­na­Bie­li­zna.pl, Labo­ra­to­rium Dia­gno­styka czy sklepu odzie­żo­wego ModBis.pl. Każda akcja zaan­ga­żo­wała mini­mum 8 blo­ge­rów.

Do jed­nej z wielu nowo­ści należy moż­li­wość pobra­nia wlepki, która dum­nie głosi „Jestem na ReachBlog­ger” oraz opcja udo­stęp­nie­nia swo­jego pro­filu publicz­nie.

Jak widzimy rok 2015?

Naszym głów­nym celem będzie pozy­ska­nie nowych klien­tów zain­te­re­so­wa­nych wyso­kiej, jako­ści tre­ścią. Bar­dzo ważne jest aby­ście nam zaufali i wie­dzieli, że dzia­łamy w Waszym inte­re­sie. Chcemy się roz­wi­jać i zwięk­szać zasięg swo­ich dzia­łań. Jeste­śmy dla Was i to się nie zmieni.

Naszym zda­niem, kon­tent mar­ke­ting rośnie w siłę. Dziś mało firm decy­duje się na kam­pa­nie z udzia­łem blo­ge­rów. Dla­czego? Klienci nie znają blo­gos­fery, a co za tym idzie – odczu­wają nie­pew­ność, co do celo­wo­ści takiej formy współ­pracy. My już wiemy, że należy edu­ko­wać w tym wymia­rze i poka­zy­wać jak ważne oraz zna­czące dla wize­runku firmy są dzia­ła­nia pro­wa­dzone z blo­ge­rami.
Nato­miast, zde­cy­do­wane zmiany w prak­ty­kach mar­ke­tingowych widać zacho­wa­niu dużych marek, które świet­nie zdają sobie sprawę, z tego, że blo­gos­fera to przy­szłość. Nieco gorzej jest z mniej­szymi przed­się­bior­cami, któ­rzy na­dal pre­fe­rują inwe­sto­wać w tra­dy­cyjne formy reklamy niż sta­wiać na uni­kal­ność dzia­łań z blo­ge­rami. Tutaj pozo­staje najwię­cej do dzia­ła­nia – uświa­do­mić firmy, czego potrze­bują i wska­zać im naj­lep­sze roz­wią­za­nie.

 
Rok z ReachBlogger3
 

Na koniec, chcemy Wam życzyć, aby nowy rok obfi­to­wał w suk­cesy zarówno pry­watne jak i zawo­dowe. Widzimy się w Nowym Roku!