Kampanie z Influencerami

 

REACHa­BLOGGER to plat­forma, która umoż­li­wia bez­po­średni kon­takt Rekla­mo­daw­ców z Twórcami i pro­wa­dze­nie samodzielnych dzia­łań reklamowych we współpracy z nimi.

 

Mimo wielu korzy­ści jakie ofe­ruje plat­forma część naszych Klien­tów potrze­buje naszego wspar­cia w zakre­sie przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji kam­pa­nii. Projekty szyte na miarę, ze wsparciem accountów prowadzimy obecnie dla marek i platform e-commerce.
Bie­rzemy w nich odpo­wie­dzial­ność za ana­lizę i optymalną ofertę, usta­le­nia z Influencerami, reali­za­cję, har­mo­no­gram, śle­dzenie efek­tyw­ności dzia­łań i rapor­to­wa­nie.

Oferta indywidualna
Oferta indywidualna

Agencje i domy mediowe zapraszamy do korzystania z naszej platformy, która umożliwia samodzielne realizowanie współprac z Influencerami i jest najbardziej efektywna finansowo. Agencja czy dom mediowy szybciej i łatwiej przygotują sobie ofertę influencerską samodzielnie, w oparciu o dane z panelu platformy. Zajmie to 15 minut i nic nie kosztuje .
 

Jeśli reprezentujesz markę lub platformę e-commerce, potrzebujesz wsparcia accounta i indywidualnej oferty, to pobierz brief, wypełnij go i wyślij do nas. Potrzebujemy około 3 dni roboczych na przygotowanie oferty.

 

Pobierz brief

 

Skontaktuj się z naszym Zespołem

Korzy­ści dla Klienta z samodzielnego korzy­sta­nia z platformy REACHaBLOGGER

Dostęp do oferty około 6.000 blo­gów z poda­nymi warun­kami współ­pracy i zasię­gami blo­gów.

Moż­li­wość łatwego wyszu­ki­wa­nia blo­gów według róż­nych kry­te­riów.

 
 

Otrzy­mu­jesz jedną fak­turę a plat­forma bie­rze całą papie­ro­lo­gię i roz­li­cze­nia na sie­bie.

Dostęp do sys­temu ocen Blo­ge­rów
i Klien­tów.

 
 

Moż­li­wość bez­stron­nej media­cji w przy­padku nie­po­ro­zu­mie­nia z Blo­ge­rem.

Dar­mowy dostęp do platformy. Pła­cisz dopiero kiedy zde­cy­du­jesz się na współ­pracę.