Zgod­nie z wcze­śniej­szymi zapo­wie­dziami wpro­wa­dzi­li­śmy na panelu kilka zmian. Naj­waż­niej­sze z nich doty­kają kata­logu blo­gów i kata­logu zle­ceń. Po pierw­sze zni­kają pro­dukty: wpis eks­percki, wpis rekla­mowy i oferta spe­cjalna. Pozo­staje wpis inspi­ro­wany, jako jedyny i słuszny model współ­pracy. „Zain­spi­ruj blo­gera i wspól­nie twórz­cie nie­zwy­kłe tre­ści” – hasło to towa­rzy­szy nam od początku ist­nie­nia plat­formy, a wpis inspi­ro­wany sta­nowi jego odzwier­cie­dle­nie. Taka forma współ­pracy umoż­li­wia Wam swo­bodne nego­cjo­wa­nie warun­ków i spo­sobu reali­za­cji zle­ceń.

 


 

W odpo­wie­dzi na Wasze uwagi posta­no­wi­li­śmy usu­nąć koniecz­no­ści wyceny zle­ceń i ofert. Blo­ge­rzy, sami decy­du­je­cie o tym, czy Wasza oferta jest widoczna z okre­śloną kwotą czy bez niej. Od tej chwili skła­da­cie swoje pro­po­zy­cje do danego zle­ce­nia z okre­śloną przez Was kwotą – druga strona albo ją akcep­tuje odrzuca. Zysku­je­cie moż­li­wość swo­bod­nej wyceny ofert i zle­ceń oraz swo­bodę nego­cja­cji warun­ków Waszej współ­pracy. Zapra­szamy Was do mode­ra­cji Waszych dotych­czas wysta­wio­nych zle­ceń i ofert – sami zde­cy­duj­cie czy cena ma być widoczna czy nie.

 

Na koniec zmiana, która została prze­wi­dziana przez jedną z naszych użyt­kow­ni­czek Od dziś każda oferta do zle­ce­nia staje się wyma­galna. Ozna­cza to, że zarówno Wy klienci jak i Wy blo­ge­rzy macie 5 dni na zaak­cep­to­wa­nie lub odrzu­ce­nie pro­po­zy­cji. Po tym ter­mi­nie zostają one auto­ma­tycz­nie anu­lo­wane. Znikną sytu­acje, w któ­rych oferty „wiszą” bez odpo­wie­dzi przez klika tygo­dni.

 

Mamy nadzieję, że nowe roz­wią­za­nia będą trafne i uła­twią Wam nawią­zy­wa­nie współ­pracy. Cze­kamy na Wasze opi­nie i komen­ta­rze!

 

Zapra­szamy na „odświe­żony” ReachBlog­ger panel.