Zasięg, zaan­ga­żo­wa­nie, lajki, shary, liczba UU – Aneta z Fari.pl roz­po­czyna ana­lizę Pol­skiej Blo­gos­fery.

 

Jakiś czas temu na naszym fan page’u poin­for­mo­wa­li­śmy, że wspie­ramy cie­kawe ini­cja­tywny naszych użyt­kow­ni­ków. Tak tra­fi­li­śmy na Fari.pl, która nie pierw­szy raz bar­dzo miło nas zasko­czyła. Zapro­siła nas do współ­pracy przy swoim naj­now­szym pro­jek­cie doty­czą­cym bada­nia Pol­skiej Blo­gos­fery. Nie mogli­śmy postą­pić ina­czej, jak tylko ocho­czo się w niego włą­czyć Teraz Ty dołącz do akcji i stań się czę­ścią histo­rii!

 

Wsta­wiasz hasz­tag #Pol­skaBlo­gos­fera i bie­rzesz udział w bada­niu. Fari.pl pod­jęła się bar­dzo ambit­nego zada­nia stwo­rze­nia ran­kingu naj­bar­dziej aktyw­nych blo­ge­rów oraz listy anga­żu­ją­cych blo­gów. W pla­nach Anety dodat­kowo: prze­pro­wa­dze­nie wywia­dów z repre­zen­tan­tami niszo­wych stron, czy stwo­rze­nie kilku porad doty­czą­cych pracy blo­gera.

 

Wię­cej o akcji znaj­dziesz na blogu Fari. pl w zakładce „Bada­nie Pol­skiej Blo­gos­fery”.

 

Pamię­taj, jeste­śmy dla Cie­bie – masz cie­kawy pomysł, pisz do nas, a znaj­dziemy wspólne roz­wią­za­nie.