Jed­nym z efek­tów ubocz­nych dobrej kam­pa­nii con­tent mar­ke­tingu jest przy­rost lin­ków przy­cho­dzących. Blo­ger opi­su­jący sklep z kame­rami lin­kuje do tego sklepu. Oprócz dobrego wpisu, który ma swoje życie i gene­ruje korzy­ści dla sklepu na blogu, sklep otrzy­muje też link pozy­cjo­nu­jący.

 

Tę tech­nikę chciał­bym zapre­zen­to­wać jako 13 spo­sób na budowę lin­ków przy­cho­dzących do strony www w odnie­sie­niu do 12 zapro­po­no­wa­nych przez Łuka­sza Zele­znego we wpi­sie pod tym adre­sem: spraw­ny­mar­ke­ting. pl.

 
SEO 13 sposob na dobre linki
 

Dobry wpis cha­rak­te­ry­zuje się kil­koma klu­czo­wymi zale­tami. Powi­nien być uni­kalny i tre­ściwy. Powi­nien być tema­tycz­nie powią­zany z pozo­sta­łym mate­riałem z danej strony www. Powi­nien być opu­bli­ko­wany na dome­nie, która nie jest znana z nadmier­nego lin­ko­wa­nia. Brzmi ide­al­nie, ale jak to zro­bić wydaj­nie?

 

Z pomocą przy­cho­dzą blogi. ReachBlog­ger umoż­li­wia zamó­wie­nie u blo­gera świet­nej formy tek­stu, który nazwa­li­śmy „wpis inspi­ro­wany”. Blo­ger pisze sam na swoim blogu na pod­sta­wie wytycz­nych od klienta. Blo­ger dodat­kowo umiesz­cza natu­ralny link. Bar­dzo czę­sto blo­ger dodat­kowo pro­muje swój wpis na Face­bo­oku i w innych kana­łach social media. Wpis na żywym blogu zyskuje komen­ta­rze, które dodat­kowo wzbo­ga­cają cały mate­riał i stwa­rzają więk­szą szansę na dal­sze lin­ko­wa­nie i dzie­le­nie się mate­riałem.

 

Co naj­waż­niej­sze ReachBlog­ger robi to w spo­sób wygodny zarówno dla klienta jak i blo­gera, dzięki czemu nie ma żad­nych pro­ble­mów z prze­pro­wa­dze­niem kam­pa­nii na sze­roką skalę. Ogra­ni­cze­niem jest tu tylko i wyłącz­nie budżet klienta.

 

Każdy, kto szuka pomy­słu na linki powi­nien cho­ciaż raz zalo­go­wać się do ReachBlog­gera i spraw­dzić na wła­snej skó­rze to co napi­sa­łem powy­żej.

 

Warto tu dodać, że ser­wis jest cał­ko­wi­cie dar­mowy. Koszt poja­wia się dopiero w for­mie pro­wi­zji od zaku­pio­nych wpi­sów.