Wiele razy pod­kre­ślam Wam, czy to na fan­page’u czy w wia­do­mo­ściach mailo­wych, że plat­forma ReachBlog­ger.pl ma wystar­to­wać już nie­długo. Posta­nowiłem zamie­ścić w ramach tego wpisu kilka istot­nych infor­ma­cji o pro­jek­cie, a tym samym odpo­wie­dzieć Wam na naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia. Jestem otwarty na różne pro­po­zy­cje zmiany, jeżeli takowe by się poja­wiły, bo plat­forma ma słu­żyć Wam dro­dzy Czy­tel­nicy.

 

Zatem zaczy­namy Posta­nowiłem, że doko­nam wielce wyma­ga­ją­cego zada­nia i … wkleję Wam pro­jekt regu­la­minu plat­formy ReachBlog­ger.pl. Pod­kre­ślam, iż jest to pro­jekt, zatem wszel­kie war­to­ściowe pro­po­zy­cje z Waszej strony na pewno będą uwzględ­nione w wer­sji osta­tecz­nej Regu­la­minu.

Defi­ni­cje:
 1. Plat­forma – ser­wis inter­ne­towy dostępny pod adre­sem reachblog­ger.pl, w ramach któ­rego świad­czone są usługi drogą elek­tro­niczną.
 2. Regu­la­min – niniej­szy doku­ment.
 3. Orga­ni­za­tor – firma Traf­fic Trends Sp. z o. o.
 4. Kon­tent – publi­ka­cja na stro­nie inter­ne­to­wej pro­wa­dzo­nej przez Wydawcę.
 5. Wydawca – uczest­nik plat­formy, ofe­ru­jący publi­ka­cję w ramach pro­wa­dzo­nych stron inter­ne­to­wych.
 6. Klient – uczest­nik plat­formy, który kupuje publi­ka­cję na wybra­nych stro­nach inter­ne­to­wych ofe­ro­wa­nych w ramach plat­formy.
 7. Spe­cy­fi­ka­cjia trans­ak­cji – zbiór wytycz­nych, zasad i infor­ma­cji na temat wymo­gów, które musi speł­niać Kon­tent
Plat­forma:
 1. Plat­forma służy do zawie­ra­nia trans­ak­cji pomię­dzy Wydawcą i Klien­tem. Przedmio­tem trans­ak­cji jest Kon­tent o okre­ślo­nej spe­cy­fi­ka­cji i cenie. Plat­forma orga­ni­zuje pro­ces sprze­daży i zapew­nia bez­pie­czeń­stwo trans­ak­cji.
 2. Plat­forma ofe­ruje zawie­ra­nie dwóch typów trans­ak­cji:
  • zakup Kon­tentu ofe­ro­wa­nego przez Wydawcę według spe­cy­fi­ka­cji i ceny okre­ślo­nej przez Wydawcę
  • sprze­daż przez Wydawcę Kon­tentu według spe­cy­fi­ka­cji okre­ślo­nej przez Klienta i za cenę okre­śloną przez Klienta
 3. Trans­ak­cje na plat­for­mie zawie­rane są poprzez zapłatę przez Klienta okre­ślo­nej kwoty. Kwota zostaje prze­ka­zana na rzecz Wydawcy w przy­padku pomyśl­nego zakoń­cze­nia trans­ak­cji. Od prze­ka­zy­wa­nej kwoty może być potrą­cona pro­wi­zja na rzecz Orga­ni­za­tora (zgod­nie z aktu­al­nym cen­ni­kiem). Kwota zostaje zwró­cona na rzecz Klienta w przy­padku nega­tyw­nego zakoń­cze­nia trans­ak­cji, przy czym o tym fak­cie decy­duje Orga­ni­za­tor na dro­dze media­cji pomię­dzy Klien­tem i Wydawcą. W przy­padku zwra­ca­nia kwoty na rzecz Klienta Orga­ni­za­tor nie pobiera pro­wi­zji.
 4. Plat­forma ofe­ruje zawie­ra­nie trans­ak­cji bar­te­ro­wych tj. zapłaty na rzecz Wydawcy za pośred­nic­twem prze­ka­za­nia war­to­ści nie­pie­nięż­nej. W takim wypadku może zostać pobrana pro­wi­zja kwo­towa od każ­dej zawar­tej trans­ak­cji (zgod­nie z aktu­al­nym cen­ni­kiem).
 5. Plat­forma ofe­ruje różne formy pro­mo­cji uczest­nic­twa (zgod­nie z aktu­al­nym cen­ni­kiem). Opłaty za wybrane formy pro­mo­cji nie są zwra­cane nie­za­leż­nie od wyniku trans­ak­cji.
 6. Płat­ność za usługi plat­formy odbywa się za pomocą wcze­śniej uisz­czo­nego depo­zytu. Za kwotę depo­zytu plat­forma wysta­wia fak­turę VAT. Kwota depo­zytu do dys­po­zy­cji na plat­for­mie jest czę­ścią netto depo­zytu. Klient ma prawo do wypłaty war­to­ści depo­zytu.
 7. Wydawca gro­ma­dzi środki pozy­skane na plat­for­mie w for­mie depo­zytu. W dowol­nym momen­cie może wypła­cić zgro­ma­dzone środki. W tym celu uczest­nik plat­formy okre­śla spo­sób roz­li­cze­nia z plat­formą tj. na pod­sta­wie fak­tury VAT wysta­wio­nej na rzecz Orga­ni­za­tora lub poprzez zawar­cie umowy o dzieło z Orga­ni­za­to­rem. W przy­padku roz­li­cze­nia na pod­sta­wie fak­tury VAT war­tość depo­zytu sta­nowi kwotę netto na fak­tu­rze. W przy­padku umowy o dzieło war­tość depo­zytu sta­nowi kwotę brutto na rachunku do umowy.
 8. Trans­ak­cja składa się każ­do­ra­zowo z nastę­pu­ją­cych kro­ków:
  • ini­cja­cja trans­ak­cji o okre­ślo­nej spe­cy­fi­ka­cji i cenie, zapłata ceny przez Klienta
  • przy­ję­cie lub odrzu­ce­nie oferty przez Wydawcę
  • w przy­padku nie­przy­ję­cia oferty – zwrot ceny na rzecz Klienta
  • w przy­padku akcep­ta­cji oferty – ocze­ki­wa­nie na poda­nie adresu URL z Kon­ten­tem
  • wery­fi­ka­cja Kon­tentu przez Klienta i jego akcep­ta­cja lub brak akcep­ta­cji
  • w przy­padku braku akcep­ta­cji – nego­cja­cja w postaci dia­logu mię­dzy Wydawcą i Klien­tem – jeśli zakoń­czona dal­szym bra­kiem akcep­ta­cji – ini­cja­cja inter­wen­cji Orga­ni­za­tora
  • w przy­padku akcep­ta­cji – prze­ka­za­nie środ­ków na rzecz Wydawcy
  • obu­stronna ocena trans­ak­cji
  • inter­wen­cja Orga­ni­za­tora polega na ręcz­nym spraw­dze­niu spe­cy­fi­ka­cji trans­ak­cji i Kon­tentu i zakoń­czona decy­zją, co do dal­szego postę­po­wa­nia.
Prawa i obo­wiązki Klienta:
 1. Klient ma prawo do wyboru Wydaw­ców, z któ­rymi chce zawrzeć trans­ak­cję.
 2. Klient może pro­wa­dzić dia­log w ramach plat­formy do każ­dej zawar­tej trans­ak­cji z Wydawcą.
 3. Klient może oce­nić Wydawcę po zakoń­cze­niu trans­ak­cji.
 4. Klient ma obo­wią­zek zasto­so­wać się do wymo­gów opi­sa­nych przez Wydawcę w ofer­cie.
 5. Klient może uczest­ni­czyć w ser­wisie z zacho­wa­niem ano­ni­mo­wo­ści wzglę­dem Wydaw­ców – bez publi­ka­cji danych oso­bo­wych
Prawa i obo­wiązki Wydawcy:
 1. Wydawca ma prawo do wyboru Klien­tów, z któ­rymi chce zawrzeć trans­ak­cję.
 2. Wydawca może pro­wa­dzić dia­log w ramach plat­formy do każ­dej zawar­tej trans­ak­cji z Klien­tem.
 3. Wydawca może oce­nić Klienta po zakoń­cze­niu trans­ak­cji.
 4. Wydawca ma obo­wią­zek zasto­so­wać się do wymo­gów opi­sa­nych przez Klienta w ofer­cie.
 5. Wydawca może uczest­ni­czyć w plat­for­mie z zacho­wa­niem ano­ni­mo­wo­ści wzglę­dem Klien­tów – bez publi­ka­cji danych oso­bo­wych.
 6. Wydawca może uczest­ni­czyć w plat­for­mie z zacho­wa­niem ano­ni­mo­wo­ści swo­ich stron www, a w szcze­gól­no­ści w postaci nie­pu­bli­ko­wa­nia nazwy i adresu strony www w kata­logu stron www oraz pod­czas zawie­ra­nia trans­ak­cji. Każ­do­ra­zowo po zakoń­cze­niu trans­ak­cji Wydawca prze­ka­zuje Klien­towi adres URL do Kon­tentu, co dopro­wa­dza do ujaw­nie­nia strony www Wydawcy.
Prawa i obo­wiązki Orga­ni­za­tora:
 1. Orga­ni­za­tor gro­ma­dzi i prze­cho­wuje dane oso­bowe uczest­ników plat­formy. [GIODO]
 2. Orga­ni­za­tor każ­do­ra­zowo decy­duje o dopusz­cze­niu strony www do publi­ka­cji na plat­for­mie. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do nie­do­pusz­cza­nia stron www o niskiej, jako­ści mery­to­rycz­nej oraz spamu.
 3. Orga­ni­za­tor działa na rzecz Wydaw­ców oraz Klien­tów w celu orga­ni­za­cji trans­ak­cji korzyst­nej dla obu stron.
 4. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia z plat­formy Wydaw­ców i Klien­tów łamią­cych Regu­la­min lub prawo pol­skie lub zasady dobrej współ­pracy.
 5. Każdy uczest­nik plat­formy zobo­wią­zuje się do prze­strze­ga­nia regu­la­minu. Poprzez fakt reje­stra­cji na plat­for­mie każdy uczest­nik potwier­dza fakt zapo­zna­nia się z Regu­la­minem.
 6. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do infor­mo­wa­nia uczest­ników o istot­nych zda­rze­niach zwią­za­nych z trans­ak­cjami poprzez kore­spon­den­cję mailową.
Cen­nik plat­formy:
 1. Doda­nie zle­ce­nia: 0 zł.
 2. Pro­wi­zja od trans­ak­cji kwo­to­wej: 7%.
 3. Pro­wi­zja od trans­ak­cji bar­te­ro­wej: 1 zł.
 4. Mailing do vlo­ge­rów z kate­go­rii: 50 zł.
 5. Pierw­szeń­stwo na liście ogło­szeń: 10 zł.
 6. Uczest­nic­two blo­gera 0 zł – na zawsze.
 7. Uczest­nic­two klienta 0 zł – na zawsze. ”

Zachę­cam do komen­to­wa­nia