Dzi­siej­szy wpis został poświę­cony krót­kiej instruk­cji jak korzy­stać z plat­formy Reach­blog­ger.pl, aby przy­no­siła Wam jak naj­lep­sze rezul­taty. W pierw­szej kolej­no­ści przed­sta­wię kilka wska­zó­wek dla Cie­bie Blo­ge­rze.

Naj­waż­niej­sze, co musisz zro­bić doda­jąc do kata­logu ofert swo­jego bloga to stwo­rzyć jego opis. Krótka, kil­kuz­da­niowa cha­rak­te­ry­styka umoż­li­wia­jąca przy­szłemu Klien­towi lep­sze pozna­nie tema­tyki poru­sza­nej na Twoim blogu. Opis bloga staje się Twoją wizy­tówką, dzięki któ­rej tra­fiają do Cie­bie Klienci. Pamię­taj, aby opis był na tyle szcze­gó­łowy, żeby odda­wał w 100% to, czym w rze­czy­wi­sto­ści się zaj­mu­jesz, o czym piszesz. ReachBlog­ger.pl daje Ci moż­li­wość ukry­cia adresu strony w kata­logu (o ukry­tych danych oso­bo­wych możesz prze­czy­tać we wpi­sie poświę­conym Regu­la­mi­nowi plat­formy). Ozna­cza to, że Twoja oferta jest widoczna dla Klien­tów jedy­nie, jako zestaw okre­ślo­nych przez Cie­bie para­me­trów bloga np. Page Rank. Ważne abyś zapa­mię­tał, iż ukry­cie adresu obniża Twoje szanse na zdo­by­cie nowego zle­ce­nia, a co za tym idzie zmniej­sza Twoją wia­ry­god­ność. Doda­jąc bloga decy­du­jesz rów­nież, do jakiej kate­go­rii zosta­nie przy­pi­sany. Wybie­ra­jąc jedną z kate­go­rii kie­ruj się pro­filem Two­jego bloga, dzie­dziną, w któ­rej czu­jesz się naj­le­piej. Odpo­wied­nia kate­go­ry­za­cja pozwoli na dobór traf­niej­szych zle­ceń. Ostat­nim kro­kiem przed doda­niem nowego bloga jest wybór rodzaju wpisu, który ofe­ru­jesz. Masz cztery moż­li­wo­ści. Two­rzysz: wpis inspi­ro­wany, wpis eks­percki, wpis rekla­mowy lub ofertę spe­cjalną. Idei wpisu inspi­ro­wa­nego poświę­cony będzie mój kolejny arty­kuł, jed­nak warto pod­kre­ślić jego główne zało­że­nie. Jest to wpis, który w cało­ści two­rzony jest przez Cie­bie na zle­ce­nie klienta, np. opi­nia o pro­duk­cie firmy X. Nato­miast forma eks­percka zakłada, że zamiesz­czasz na swo­jej stro­nie wpis stwo­rzony przez klienta, np. opi­nia spe­cja­li­sty o pro­duk­cie X. Z kolei wpis rekla­mowy opiera się na zało­że­niu, że Klient dostar­cza Tobie mate­riał rekla­mowy, który umiesz­czasz na swo­jej stro­nie, np. wpis rekla­mowy pro­duktu X. Ostat­nią formą współ­pracy jest oferta spe­cjalna. Zakłada ona dowol­ność w two­rze­niu ofert i zle­ceń, np. wpis na bloga plus share tego wpisu na pro­filu na Face­bo­oku i Twit­te­rze.

Po wyko­na­niu wszyst­kich powyż­szych kro­ków, Twój blog staje się widoczny dla Klien­tów w kata­logu blo­gów. Pamię­taj, że na tym Twoja rola się nie koń­czy! Masz jesz­cze moż­li­wość aktyw­nego poszu­ki­wa­nia zle­ceń w kata­logu i decy­do­wa­nia się na te, które naj­bar­dziej Ci odpo­wia­dają.

Pora zająć się doda­wa­niem zle­ceń przez Cie­bie Klien­cie. Pierw­szy krok to nazwa­nie zle­ce­nia. Cho­dzi o tytuł, który okre­śla rodzaj Two­jego zle­ce­nia np. wpisy pro­mu­jące pro­dukt X ze sklepu Y. Następ­nie decy­du­jesz się na typ zamó­wie­nia. Wybie­rasz spo­śród: wpis inspi­ro­wany, wpis eks­percki, wpis rekla­mowy lub oferta spe­cjalna (cha­rak­te­ry­styka każ­dego z nich została opi­sana powy­żej). Dalej okre­ślasz kate­go­rię, która tak jak w przy­padku Blo­gera, ma istotny wpływ na zwięk­sze­nie traf­no­ści doboru odpo­wied­nich ofert pod Twój pro­fil. Po wyko­na­niu tych wstęp­nych czyn­no­ści, prze­cho­dzisz do zasad­ni­czego punktu, czyli wyma­gań. To w tej pozy­cji okre­ślasz szcze­gó­łowo spe­cy­fi­ka­cję zle­ce­nia. Opisz, jakie masz wyma­ga­nia wobec Blo­gera, jak ma wyglą­dać Wasza współ­praca i jakiego efektu się spo­dzie­wasz, np. opisz pro­dukt X, umieść wpis o pro­duk­cie X na swo­jej stro­nie, zamieść w tre­ści wpisu link do strony x. Do omó­wie­nia pozo­stają już tylko dwie istotne pozy­cje: wyna­gro­dze­nie i opcje pro­mo­wa­nia. Zacz­nijmy od pierw­szej z nich. Po raz kolejny masz dwie moż­li­wo­ści, albo okre­ślasz kwotę wyna­gro­dze­nia dla Blo­gera, albo szcze­gó­łowo opi­su­jesz alter­na­tywną formę wyna­gro­dze­nia, np. umowę bar­te­rową. Czas przejść do opcji pro­mo­wa­nia. Pod­kre­ślam, że jest to oferta dodat­kowa! Masz dwie opcje do wyboru: oferta z mailin­giem do blo­ge­rów i oferta z wyróż­nie­niem. Mailing to po pro­stu wysła­nie wia­do­mo­ści e-mail do wszyst­kich blo­ge­rów, z okre­ślo­nej przez Cie­bie kate­go­rii, z Twoim zle­ce­niem. Nato­miast decy­du­jąc się na ofertę z wyróż­nie­niem wpły­wasz na pozy­cjo­no­wa­nie Two­jego zle­ce­nia, które jest umiesz­czane na jed­nym z pierw­szych miejsc w kata­logu. Dodat­kowo zle­ce­nie zostaje wyróż­nione gra­ficz­nie poprzez pogru­biona czcionkę tek­stu. Wybór dodat­ko­wych opcji pro­mo­wa­nia z pew­no­ścią wpły­nie na zwięk­sze­nie zasięgu Two­jego zle­ce­nia.

Pro­ces doda­wa­nia oferty/zle­ce­nia jest zasad­ni­czym eta­pem, który wpływa na kształt Two­jej przy­szłej współ­pracy.