W związku z tym, że liczba użyt­kow­ni­ków plat­formy sys­te­ma­tycz­nie wzra­sta, zaczęły poja­wiać się pierw­sze pyta­nia odno­śnie funk­cji panelu ReachBlog­ger. Jesteś zare­je­stro­wany na plat­for­mie i co dalej?

 

Po pierw­sze doda­jesz bloga. Dołą­czasz logo następ­nie wpi­su­jesz adres strony i prze­cho­dzisz do opisu bloga. Tutaj poka­zu­jesz poten­cjal­nym Klien­tom, czym się inte­re­su­jesz i jaką tema­tykę poru­szasz na swoim blogu. Zatem kon­cer­tu­jesz się na prze­ka­za­niu ogól­nych infor­ma­cji o Tobie i Two­jej stro­nie.

 

Prze­cho­dząc dalej wybie­rasz język, któ­rym blo­gu­jesz i okre­ślasz czy adres Two­jej strony ma być ukryty czy widoczny w kata­logu – decy­zja należy do Cie­bie. Następ­nie wybie­rasz kate­go­rię tema­tyczną Two­jej strony, nie musisz ogra­ni­czać się tylko do jed­nej.

 

Kolej­nym eta­pem jest okre­śle­nie mie­sięcz­nej oglą­dal­no­ści. Wystar­czy spraw­dzić swoje sta­ty­styki dostępne na Google Ana­ly­tics, tam znaj­dziesz dokładną infor­ma­cję o oglą­dal­no­ści Two­jego bloga. Pozo­staje okre­śle­nie liczby publi­ko­wa­nych mie­sięcz­nie postów i możesz przejść do ofert.

 

W poprzed­nich wpi­sach przed­sta­wiona została idea każ­dej z dostęp­nych dla Cie­bie ofert. Zatem dosko­nale wiesz, że dys­po­nu­jesz: wpi­sem inspi­ro­wa­nym, wpi­sem eks­perc­kim, wpi­sem rekla­mo­wym i ofertą spe­cjalną. Na tym eta­pie poja­wia się naj­wię­cej pytań. Jak opi­sać ofertę, jak ją wyce­nić, ile ofert wysta­wić?

 

Przy opi­sie każ­dego rodzaju oferty pamię­taj, aby opi­sać ją jak naj­do­kład­niej. Nie wystar­czy opis w stylu „warunki do uzgod­nie­nia”. Postaw się w sytu­acji Klienta, wybie­ra­jąc bloga, z któ­rym pla­nu­jesz nawią­zać współ­pracę, zwra­casz szcze­gólną uwagę na opis tego, co Blo­ger chce Tobie zaofe­ro­wać. Nikt z nas nie kupuje kota w worku, prawda? Zatem opis oferty sta­nowi fun­da­menty pod budowę Waszej przy­szłej współ­pracy. Pamię­taj o tym doda­jąc kolejne oferty.

 

Wyce­nie został poświę­cony poprzedni wpis, zatem nie będę się roz­pi­sy­wać na ten temat. Jed­nak warto pod­kre­ślić, ponie­waż czę­sto o tym zapo­mi­na­cie, że każda wysta­wiona przez Cie­bie oferta musi być wyce­niona. Jeżeli nie masz doświad­cze­nia przy wyce­nie, napisz do mnie, a coś razem wymy­ślimy. Nie decy­duj się na wpi­sy­wa­nie ceny mini­mal­nej i dopi­sy­wa­nie infor­ma­cji w opi­sie oferty „cena do uzgod­nie­nia”, bo wpro­wa­dzasz tym w błąd Klienta. Jeżeli nie chcesz poda­wać kon­kret­nych kwot to ist­nieje moż­li­wość zgło­sze­nia samego bloga, bez ofert. Wów­czas na bie­żąco możesz prze­glą­dać naj­now­sze zle­ce­nia w kata­logu zle­ceń, jed­nak Twój blog nie jest widoczny. Zasta­nów się, na który model współ­pracy się decy­du­jesz.