Jakiś czas temu opu­bli­ko­wa­li­śmy na naszym fan­pa­ge’u na Face­bo­oku zdję­cie z wize­run­kiem Matyldy Koza­kie­wicz (Segritta. pl). Umiesz­cze­nie go było nie­zgod­nym z pra­wem wyko­rzy­sta­niem wize­runku blo­gerki oraz utworu, do któ­rego komer­cyj­nego uży­cia nie mamy praw.

 

Wyra­żamy ubo­le­wa­nie z powodu naru­sze­nia prawa i prze­pra­szamy za zaist­niałą sytu­ację zarówno Matyldę Koza­kie­wicz, jak i jej czy­tel­ni­ków, któ­rzy wytłu­ma­czyli nam pod­stawy prawa autor­skiego w komen­ta­rzach pod wpi­sem na blogu Segritta. pl.

 

Zda­jemy sobie sprawę, że takie naru­sze­nie prawa mogłoby skoń­czyć się dla nas karą finan­sową, więc w ramach wyrów­na­nia karmy wpła­camy sym­bo­liczne 1 tys. zł na wska­zane przez Matyldę schro­ni­sko dla psów „Azyl pod psim anio­łem”.

 

Jesz­cze raz prze­pra­szamy, zdję­cie oczy­wi­ście nie­zwłocz­nie usu­nę­li­śmy z fan­pa­ge’a i obie­cu­jemy, że taka sytu­acja już się nie powtó­rzy.

 

Zespół Reach­blog­ger