Już nie­długo, bo za nie­spełna za dwa tygo­dnie, miną dokład­nie trzy mie­siące od ofi­cjal­nego startu plat­formy. Co wię­cej prze­kro­czy­li­śmy liczbę 1000 fanów na fan page’u ReachBlog­ger. Czas pod­su­mo­wać, co udało nam się w tym cza­sie zro­bić, a nad czym musimy jesz­cze popra­co­wać. Oczy­wi­ście jeste­śmy otwarci na Wasze rady i opi­nie, na które cze­kamy w komen­ta­rzach.

 

Oto, jak ReachBlog­ger pre­zen­tuje się w licz­bach:

 

  • 1062 użyt­kow­ni­ków plat­formy
  • 457 zare­je­stro­wa­nych blo­gów
  • 450 aktyw­nych trans­ak­cji
  • 30 zle­ceń Klien­tów
  • 903 ofert Blo­ge­rów
Co udało nam się osią­gnąć?

Za nasz naj­więk­szy suk­ces należy z całą pew­no­ścią uznać to, ilu z Was udało nam się prze­ko­nać do pro­jektu. Byli­śmy nie­zwy­kle szczę­śliwi, kiedy doszło do pierw­szej histo­rycz­nej trans­ak­cji, a dzi­siaj odby­wają się, co naj­mniej dwie dzien­nie.

Sta­ramy się, aby nasze dzia­ła­nia chro­niły zarówno inte­res Was Blo­ge­rów jak i Firm. Dla­tego tak ważne jest dla nas prze­strze­ga­nie zasad funk­cjo­no­wa­nia plat­formy. Na każ­dym kroku powta­rzamy Wam, aby oferty dokład­nie opi­sy­wać i wyce­niać, żeby nie docho­dziło do sytu­acji spor­nych z Klien­tami. Zaw­sze słu­żymy Wam pomocą, więc jeżeli nie wie­cie jak „zabrać się” za ReachBlog­ger to śmiało pisz­cie do nas, chęt­nie pomo­żemy!

Co dalej?

Zda­jemy sobie sprawę, że jesz­cze dużo pracy przed nami. Dosko­nale wiemy, iż naj­wię­cej uwagi musimy poświę­cić nowym Klien­tom i nowym zle­ce­niom. Naszym celem jest prze­pro­wa­dza­nie kam­pa­nii kon­ten­to­wych opar­tych na blog mar­ke­tingu. Pro­simy Was, zatem o tro­chę cier­pli­wo­ści, a nowe zle­ce­nia na pewno zaczną się poja­wiać.

Dzię­ku­jemy Wam bar­dzo za owocne 3 mie­siące wspól­nej pracy nad pro­jek­tem! Mamy nadzieję, że pozo­sta­nie­cie z nami na dłu­żej