Con­tent is the king prawda? I ow­szem! O ile przy­go­tuje się jego odpo­wied­nią stra­te­gię, która przy­nie­sie ocze­ki­wany zwrot z inwe­sty­cji. Chce­cie usły­szeć coś zabaw­nego? Otóż mimo tego, że „con­tent is the king” 55% osób zaj­mu­ją­cych się mar­ke­tingiem w fir­mach z sek­tora B2B, nie ma zie­lo­nego poję­cia o tym, czym jest efek­tywna stra­te­gia con­ten­towa i jak powinna wyglą­dać. Jak zatem wygląda współ­cze­sny con­tent mar­ke­ting B2B? Spe­cjal­nie dla Was prze­ko­pa­li­śmy kilka rapor­tów i zna­leź­li­śmy kilka nie­zwy­kłych sta­ty­styk – czas wycią­gnąć z nich wnio­ski!

 

Con­tent mar­ke­ting – doj­rzałe narzę­dzie czy jesz­cze ber­beć ze smocz­kiem?

Czy firmy wyko­rzy­stują con­tent mar­ke­ting świa­do­mie i doj­rzale? Według raportu B2B Con­tent Mar­ke­ting 2016: Bench­marks, Bud­gets, and Trends – North Ame­rica przy­go­to­wa­nego przez Con­tent Mar­ke­ting Insti­tute and Mar­ke­tingProfs z con­tent mar­ke­tingu korzy­sta 88% firm! Więk­szość mar­ke­te­rów uważa się za dość doświad­czo­nych wyja­da­czy w zakre­sie budo­wa­nia efek­tyw­nych tre­ści. Wpraw­dzie mar­ke­te­rzy nie są nadmier­nie pewni sie­bie (tylko 8% uważa, że jest na pozio­mie eks­perta), ale zale­d­wie 11% uważa, ze dopiero racz­kuje w tym obsza­rze a 27%, że jest na wcze­snym eta­pie stra­te­gii. Pozo­stałe ponad 50% to mar­ke­te­rzy doj­rzali, któ­rzy wie­dzą jak dys­try­bu­ować tre­ści, jak je budo­wać by były spójne z wizją i marką i potra­fią mie­rzyć efekty swo­ich dzia­łań. Czy na pewno?

Czy można komu­ni­ko­wać się bez komu­ni­ka­cji?

Budo­wa­nie stra­te­gii con­tentowej – nawet jeśli mamy od tego wyspe­cja­li­zo­waną osobę – wymaga komu­ni­ka­cji z pozo­sta­łymi dzia­łami firmy. Nie tylko z mar­ke­tingiem, ale rów­nież sprze­dażą, tech­no­lo­gią i (w zależ­no­ści od branży firmy) rów­nież innymi spe­cja­li­stami. Zobaczmy zatem czy mar­ke­te­rzy zwy­kli oma­wiać swoje pomy­sły w zakre­sie budo­wa­nia tre­ści? Część tak! Ze wspo­mnia­nego wcze­śniej raportu wynika, że 8% mar­ke­te­rów spo­tyka się codzien­nie by prze­ga­dać tematy do con­tent mar­ke­tingu, a aż 36% przy­naj­mniej raz w tygo­dniu. Co cie­kawe, 8% ustala to raz na kwar­tał, a 16% na comie­sięcz­nych spo­tka­niach – jak uwa­ża­cie, czy to wystar­cza­jąco czę­sto? Z cie­ka­wo­stek dodamy, że Ci któ­rzy spo­tkają się czę­ściej, uwa­żają spo­tka­nia za bar­dziej war­to­ściowe (a nie jak się zwy­kło uwa­żać w bizne­sie – jako stratę czasu. Być może spo­tka­nia doty­czące tre­ści sa bar­dziej tre­ściwe?).

263_00478_mobile_ui_design

Spi­sana stra­te­gia con­ten­towa, to dobra stra­te­gia!

Z bada­nia B2B Con­tent Mar­ke­ting 2016: Bench­marks, Bud­gets, and Trends wyła­nia się jesz­cze jedna cie­kawa sta­ty­styka – 80% firm posiada stra­te­gię con­tent mar­ke­tingowa! Z czego aż 32% ma ją spi­saną (i te firmy pro­wa­dzą fatycz­nie – wg. bada­nia – najbar­dziej efek­tywne dzia­ła­nia). Tylko jak to się ma do wyniku, który mówi o tym, ze ponad połowa mar­ke­te­rów nie wie jak wygląda sku­teczna stra­te­gia con­ten­towa?
Chce­cie budo­wać sku­teczną stra­te­gię? Czy­taj­cie naszego bloga, a pod­po­wiemy Wam, jak budo­wać dobry con­tent i jak efek­tyw­nie współ­pra­co­wać na Ty polu z blo­ge­rami!

Ile firmy wydają na con­tent mar­ke­ting?

W zależ­no­ści od tego jak bar­dzo zaawan­so­wana jest firma w pro­wa­dze­niu tego typu dzia­łań, wydatki na con­tent (w USA) sta­no­wią od 28% – 46 budżetu mar­ke­tingowego, przy czym wię­cej na con­tent prze­zna­czają firmy, które inwe­stują w niego już jakiś czas i mają poczu­cie ugrun­to­wa­nej stra­te­gii (pamię­tajmy, że to nie sa wydatki jedy­nie na „tek­sty” czy współ­pracę z vlo­ge­rami bądź blo­ge­rami, ale rów­nież całość dzia­łań zwią­za­nych z two­rze­niem i publi­ka­cją tre­ści). 76% firm zamie­rza w 2016 roku wydać na con­tent wię­cej niż w 2015 (a tylko 2% mniej!) Blo­ge­rzy –to Wasza szansa!

Jakie są główne cele con­tent mar­ke­te­rów w 2016 roku?

O ile zeszły rok upły­nął pod wezwa­niem gene­ro­wa­nia cie­ka­wych tre­ści, o tyle 2016 ma być rokiem two­rze­nia leadów i sprze­daży. Innymi słowy, dzia­ła­nia zwią­zane z publi­ka­cjami mają prze­kła­dać się bez­po­śred­nio na zysk. Two­rze­nie leadów to cel dla 85% mana­ge­rów zarzą­dza­ją­cych tre­ścią! Na podob­nym pozio­mie jest chęć bez­po­śred­niej sprze­daży oraz wpły­wa­nia na lejki sprze­da­żowe przez prze­no­sze­nie usera z fazy zacie­ka­wio­nego sur­fera do klienta i ako­lity. Oczy­wi­ście, te cele trzeba będzie umieć zmie­rzyć – zatem spo­dzie­wajmy się roz­woju ana­li­tyki – co jest wyzwa­niem wg. 57% mar­ke­te­rów (i – jako blo­ge­rzy, rów­nież bar­dziej dopa­so­wa­nych kam­pa­nii do naszej tema­tyki – 65 mar­ke­te­rów chce zacząć rozu­mieć lepiej to, dla­czego jedna treść działa a inna nie i jak to działa, że działa!)

Jakie narzę­dzia con­tent mar­ke­tingowe sto­sują firmy z obszaru B2B?

Blogi zna­la­zły się tu na 3 miej­scu – choć pamię­tajmy o tym, że są to blogi wła­sne sygno­wane bran­dowo przez firmy. Za to współ­pracy z blo­ge­rami i gene­ro­wa­nia bran­do­wa­nego con­tentu, w USA pró­bo­wało już 42% firm. Z czego zatem marki korzy­stają naj­chęt­niej?

  • Social Media – 93%
  • Case Stu­dies – 82%
  • Wła­sny blog – 81%

Warto rów­nież zwró­cić uwagę na rza­dziej wyko­rzy­sty­wane narzę­dzia:

  • Raporty badaw­cze – 49%
  • Mikro­strony – 47%
  • Bran­do­wany con­tent spon­so­ro­wany – 42%
  • eBo­oki – 39%
  • Maga­zyny elek­tro­niczne – 29%

Wśród narzę­dzi płat­nych na pierw­szym miej­scu zna­lazł się oczy­wi­ście SEM (z któ­rego korzy­sta 66% firm), ale reklama natywna to narzę­dzie w któ­rym celuje 39% mar­ke­te­rów! Z innego bada­nia (Sprout Social) wynika jed­nak, że aż 5 na 6 wia­do­mo­ści, na które wypa­da­łoby w przy­padku marki odpo­wie­dzieć, zostaje pomi­nię­tych w wiel­kiej mar­ke­tingowej maszy­nie.