Czy efek­tywna współ­praca z blo­ge­rem ozna­cza nawią­za­nie współ­pracy jedy­nie z tymi naj­bar­dziej popu­lar­nymi? Czy fak­tycz­nie naj­waż­niej­szym kry­te­rium współ­pracy z blo­ge­rem jest zasięg jaki może osią­gnąć jego post? Czy na rynku liczą się tylko blo­ge­rzy modowi, kosme­tyczni i tech­no­lo­giczni? Kiedy i dla­czego warto współ­pra­co­wać rów­nież z niszo­wymi blo­gami?

 

Na samym Word­pres­sie – najpopu­larniejszym sys­te­mie blo­go­wym – ist­nieje obec­nie 76, mln blo­gów. Na Lin­ke­dIn poja­wia się 130.000 arty­ku­łów tygo­dniowo. Każ­dej minuty na YT wgry­wane jest ponad 300 godzin mate­ria­łów fil­mo­wych. Siłą rze­czy, wiele tre­ści ginie w pomroce dzie­jów i poza ich auto­rem nikt ich nie czyta ani nie ogląda. Marki, współ­pra­cu­jąc z blo­ge­rami chcą dotrzeć do jak naj­więk­szej rze­czy odbior­ców, wybie­rają zatem blo­ge­rów popu­lar­nych, dyk­tu­ją­cych trendy, tzw. influ­en­ce­rów. W wielu przy­pad­kach jed­nak, współ­praca z mniej­szymi, niszo­wymi blo­gami, może rów­nież przy­nieść świetne rezul­taty. Kiedy warto zain­te­re­so­wać się takimi blo­gami i jakie są korzy­ści współ­pracy z nimi?

 

Czym jest dobry, niszowy blog?

Wąska tema­tyka postów i wysoki poziom mery­to­ryczny – tak w skró­cie można okre­ślić niszowy blog, z któ­rym warto współ­pra­co­wać. Wąska tema­tyka ozna­cza sku­pie­nie się przez autora na kon­kret­nym zagad­nie­niu – nawet bar­dzo nie­ty­po­wym. Mniej­szy zasięg bloga niszo­wego wynika zatem z mniej­szego ogól­nego zain­te­re­so­wa­nia daną tema­tyką, ale – uwaga -ozna­cza rów­nież, że jego czy­tel­nicy choć jest ich mniej niż np. czy­tel­ni­ków „blo­gów laj­fsty­lo­wych” – są mocno daną tema­tyką zain­te­re­so­wani. Są zatem dla Cie­bie bar­dziej war­to­ściowi. Przy­kła­dowo, jeśli pro­du­ku­jesz sys­temy CCTV, to ana­liza Two­jego roz­wią­za­nia opu­bli­ko­wana na blogu eks­perta od sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, pasjo­nata, który sku­pia wokół sie­bie osoby, które rów­nież zawo­dowo zaj­mują się CCTV będzie dla Cie­bie efek­tyw­nym zasię­giem.

 

3-powody-wspolpracy2

 

Dla­czego warto współ­pra­co­wać z niszo­wym blo­giem?

 

Dotar­cie bez­po­śred­nio do targetu

Czy­tel­nicy niszo­wego bloga to ludzie praw­dzi­wie zain­te­re­so­wani daną tema­tyką. O ile popu­larni blo­ge­rzy nie­kiedy przy­cią­gają czy­tel­ni­ków nie tylko tre­ścią, ale rów­nież oso­bo­wo­ścią, spo­so­bem pisa­nia czy choćby tym, że są modni, o tyle czy­tel­nicy niszo­wych blo­gów śle­dzą dane medium dla­tego, że dostar­cza ono infor­ma­cji w inte­re­su­ją­cym ich obsza­rze. Osoba nie­za­in­te­re­so­wana obróbką skra­wa­niem i nowymi moż­li­wo­ściami maszyn CNC nie będzie sub­skry­bo­wać bloga na ten temat, prawda? Czy­tel­nicy blo­gów niszo­wych to grupa znacz­nie mniej róż­no­rodna pod wzglę­dem zain­te­re­so­wań niż czy­tel­nicy blo­gów popu­lar­nych. Współ­praca z takim blo­giem to pew­ność dotar­cia bez­po­śred­nio do osób, na któ­rych nam zależy.

 

Bar­dziej dokładne czy­ta­nie tre­ści przez czy­tel­ni­ków

Z badań prze­pro­wa­dzo­nych metodą eye-trac­king przez insty­tut Niel­se­n’a wynika, że zale­d­wie 20% tre­ści jest fak­tycz­nie czy­ta­nych. Pozo­stała część jest mniej lub bar­dziej pobież­nie prze­ska­no­wana wzro­kiem. Z takiego scre­eningu nie zostaje w gło­wach czy­tel­ni­ków zbyt wiele, a prze­cież nawią­zu­jąc współ­pracę z blo­ge­rem cho­dzi o to, by infor­ma­cja o naszym pro­duk­cie, opi­nia na jego temat czy recen­zja, dotarła do czy­tel­ni­ków. Przy blo­gach niszo­wych, poświę­co­nych kon­kret­nej wąskiej tema­tyce, czy­tel­ni­ków bloga nie ma zbyt wielu (przy­naj­mniej w porów­na­niu do blo­gów bar­dzo popu­lar­nych). Są to jed­nak ludzie naj­czę­ściej naprawdę zain­te­re­so­wani daną tema­tyką. Poszu­ku­jący infor­ma­cji i uważ­nie śle­dzący nowo­ści bran­żowe. W niszo­wych bran­żach i kate­go­riach ilość poja­wiających się w sieci infor­ma­cji jest znacz­nie mniej­sza – z tego względu, każda treść czy­tana jest nieco dokład­niej i uważ­niej.

 

Szanse na długi ogon w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia

Ruch na blogu to nie tylko sub­skry­benci, ale rów­nież osoby tra­fia­jące na bloga z wyni­ków orga­nicz­nych Google. Tekst o Twoim pro­duk­cie umiesz­czony na eks­perc­kim blogu niszo­wym ma szanse poja­wić się wysoko w wyszu­ki­warce na tzw. długi ogon, czyli rza­dziej sto­so­waną przez użyt­kow­ni­ków, niszową frazę. Zaletą dłu­giego ogona jest to, że wpi­sują ją w wyszu­ki­warkę osoby bar­dziej zain­te­re­so­wane danym tema­tem, a kon­wer­sja z fraz dłu­go­ogo­no­wych jest znacz­nie wyż­sza. Pro­sty przy­kład – jak uwa­żasz, czy bar­dziej zain­te­re­so­wany zaku­pem tele­wi­zora będzie ktoś kto wpi­sze w Google frazę „tele­wi­zor HD” czy ktoś kto wpi­sze „Tele­wi­zor 22 cali Sam­sung full HD LED”?

 

Współ­praca z blo­ge­rami to mar­ke­tin­gowe narzę­dzie nie tylko dla dużych marek i nie tylko dla popu­lar­nych pro­duk­tów. To rów­nież spo­sób na dotar­cie do wąskiej grupy doce­lo­wej poprzez współ­pracę z eks­per­tem spe­cja­li­zu­ją­cym się w naszej branży.