Czy na pewno potrzebujesz accounta?

 

REACHa­BLOGGER to plat­forma, która umoż­li­wia bez­po­średni kon­takt Rekla­mo­daw­ców z Blo­ge­rami i pro­wa­dze­nie indy­wi­du­al­nych dzia­łań pro­mo­cyj­nych na blo­gach.

 

Mimo wielu korzy­ści jakie ofe­ruje plat­forma część naszych Klien­tów potrze­buje naszego wspar­cia w zakre­sie przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji kam­pa­nii.
Reali­zu­jemy indy­wi­du­alne pro­jekty, w któ­rych bie­rzemy odpo­wie­dzial­ność za ana­lizę i optymalną ofertę, usta­le­nia z Blo­ge­rami, reali­za­cję, har­mo­no­gram, rapor­to­wa­nie, śle­dzenie efek­tyw­ności dzia­łań.

Oferta indywidualna
Oferta indywidualna

Projekty szyte na miarę, ze wsparciem accountów prowadzimy dla marek i platform e-commerce. Agencje i domy mediowe zapraszamy do korzystania z naszej platformy, która umożliwia samodzielne realizowanie współprac z Influencerami i jest najbardziej efektywna finansowo.

 

Jeśli nie chcesz wykorzystywać platformy i potrzebujesz indywidualnej oferty, to pobierz brief, wypełnij go i wyślij do nas. Potrzebujemy około 3 dni roboczych na przygotowanie oferty accounckiej. Wykonujemy je według kolejności wpływających zapytań.

 

Pobierz brief

 

Skontaktuj się z naszym zespołem

Korzy­ści dla Klienta z samodzielnego korzy­sta­nia z platformy REACHaBLOGGER

Dostęp do oferty 5 000 blo­gów z poda­nymi warun­kami współ­pracy i zasię­gami blo­gów.

Moż­li­wość łatwego wyszu­ki­wa­nia blo­gów według róż­nych kry­te­riów.

 
 

Otrzy­mu­jesz jedną fak­turę a plat­forma bie­rze całą papie­ro­lo­gię i roz­li­cze­nia na sie­bie.

Dostęp do sys­temu ocen Blo­ge­rów
i Klien­tów.

 
 

Moż­li­wość bez­stron­nej media­cji w przy­padku nie­po­ro­zu­mie­nia z Blo­ge­rem.

Dar­mowy dostęp do platformy. Pła­cisz dopiero kiedy zde­cy­du­jesz się na współ­pracę.