Digi­tal infu­lu­en­cer czyli ktoś, kto nie tylko zdo­był w sieci popu­lar­ność ale rów­nież jest czy­tany dla­tego, że jego czy­tel­nicy liczą się z jego zda­niem i opi­niami to marze­nie każ­dego blog­gera. Jak zostać taką osobą? Jak spra­wić, by Twój blog był opi­nio­twór­czy?
 

Nie powie­laj tema­tów

Temat, o któ­rym piszesz poja­wił się już na 10 innych blo­gach? Nie­stety po napi­sa­niu postu oka­zuje się, że nie wno­sisz nic nowego do tematu? Nie publi­kuj zatem tego posta. Wpływ na innych mają nie Ci, co piszą to samo co wszy­scy tylko Ci, któ­rzy się czymś wyróż­niają. Postaw się w butach swo­ich czy­tel­ni­ków – czy chcą czy­tać o tym, co mogą zna­leźć w innych miej­scach w sieci, czy też chcą poznać Twoją per­spek­tywę bo uwa­żają Cię za eks­perta? Dopóki będziesz powie­lać tematy, nie sta­niesz się eks­per­tem.

Trzy­maj rękę na pul­sie

Nie odgrze­waj sta­rych kotle­tów – pisz o tym co jest na topie. Oczy­wi­ście w kon­tek­ście tema­tyki Two­jego bloga. Niem­niej jed­nak powo­łuj się na naj­now­sze infor­ma­cje.

Buduj rela­cje

Pytaj o zda­nie swo­ich czy­tel­ni­ków, odpo­wia­daj na komen­ta­rze, poma­gaj, anga­żuj. Jeśli będziesz odcięty od dia­logu, możesz stać się eks­per­tem, ale nie będziesz słu­chany.

Pisz cie­ka­wie i na temat

Tytuły i nagłówki rodem z Faktu musisz nie­stety porzu­cić. Czy­tel­nicy nie mogą być roz­cza­ro­wani tym, co znajdą w tre­ści posta. Pisz swoim sty­lem, w inte­re­su­jący spo­sób i ta, by ludzie chcieli czy­tać Twoje kolejne wpisy. Spraw­dzaj sta­ty­styki ser­wisu czy masz powra­ca­ją­cych użyt­kow­ni­ków.

Bądź auten­tyczny

To działa – Twoi czy­tel­nicy nie chcą bez­pł­cio­wej osoby, a któ­rej nic nie wie­dzą i która jest nie wia­domo kim. Chcą korzy­stać z wie­dzy i obec­no­ści kogoś kogo znają i cenią. Musisz dać się poznać i być spój­nym w swoim prze­ka­zie. Bądź tez czło­wie­kiem – prze­pra­szaj, jeśli popeł­nisz błąd. Dzię­kuj jeśli ktoś udzieli Ci pomocy.

Bądź aktywny w innych kana­łach

Publi­kuj swoje posty przez inne social media. Spraw­dzaj co działa, bądź obecny.

Miej wła­sne zda­nie

Czy­tasz blogi innych osób, które piszą na podobne tematy? Miej wła­sne zda­nie i nie wahaj się go wyra­żać.

Dbaj o SEO

Nie ma to wpraw­dzie wpływu na to czy użyt­kow­nicy będą powra­cać na bloga, ale ma wpływ na to, czy w ogóle na niego tra­fią.