Na czym zasa­dza się suk­ces takich digi­tal influ­en­ce­rów jak PewDie­Pie czy FineBro­thers? Co spra­wiło, że ich vlogi osią­gnęły tak osza­ła­mia­jącą popu­lar­ność? Jak (i czy w ogóle warto) się na nich wzo­ro­wać?

 

Suk­ces we vlo­gos­fe­rze nie jest dla wszyst­kich. W każ­dej minu­cie na YT uplo­ado­wa­nych jest około 300 godzin mate­riału video. Jak się prze­bić przez taki ogrom? Kil­ku­dzie­się­ciu naj­więk­szych vlo­ge­rów udało się zjeść kawa­łek z tego tortu 6 miliar­dów godzin fil­mów oglą­da­nych każ­dego mie­siąca na YT. Jak to zro­bili? Co trzeba mieć, by zdo­być popu­lar­ność?

1. Łącz­ność z targetem – PewDie­Pie

Można go szcze­rze nie cier­pieć i nie rozu­mieć jego feno­menu, ale nie można odmó­wić mu ogrom­nego suk­cesu. PewDie­Pie zaczy­nał jako kanał gamin­gowy. Obec­nie to po pro­stu kanał skon­cen­tro­wany wokół oso­bo­wo­ści cele­bryty, jakim stal się PewDie­Pie. Skąd suk­ces? Przede wszyst­kim z auten­tycz­no­ści i łącz­no­ści z odbiorcą (któ­rym są głów­nie mło­dzi męż­czyźni). Kiedy pod­czas pierw­szych fil­mi­ków krzy­czał i śmiał się gra­jąc to był po pro­stu jed­nym z nich (tyle, że grał po pro­stu fan­ta­stycz­nie). Ta łącz­ność z targetem zapew­niła mu popu­lar­ność.

2. Pio­nier­skie trendy – Fine Bro­thers

Raz na czas, przez YT prze­pływa fala popu­lar­no­ści danego tematu. Pamię­ta­cie Gan­gnam Style czy Buc­ket Chal­lenge (to, że wypa­czony, to już inna histo­ria). Ten, kto był pierw­szy, zyskał naj­wię­cej. W odkry­wa­niu tego, co może być modne, Fne Bro­thers sa naj­lepsi. Ich serie React, MyMu­sic czy Spo­ilers zaro­biły kro­cie. Co zatem jest potrzebne? Dobry nos lub umie­jęt­ność wykre­owa­nia tren­dów.

3. Talent do kwa­dratu – Rosanna Pan­sino

Porad­ni­ków na temat tego jak zro­bić cup­ca­ke’a jest na YT kil­ka­dzie­siąt tysięcy. Ale ile znaj­dzie­cie porad­ni­ków o tym, jak zro­bić Cup­cake w kształ­cie Angry Birds? Rosanna Pan­sino po pro­stu ma talent. A to wraz z połą­cze­niem na modę na food porn i goto­wa­nie pozwo­liło jej na ponad 5 mln sub­skry­ben­tów. Więk­szość pew­nie nie gotuje, ale jej video po pro­stu zachwyca talen­tem.

 

4. Humor – Roman Atwood

Jeden z naj­bar­dziej ryzy­kow­nych kie­run­ków na dro­dze do bycia gwiazdą YouTube. Tak łatwo – zamiast zabaw­nego- stwo­rzyć kon­tent po pro­stu żenu­jący. Żarty, które gene­ruje na swoim kanale Atwood rów­nież można by uznać prze­zna­czone dla mniej wyma­ga­jącej inte­lek­tu­al­nie klien­teli, ale co z tego skoro i jak bawią (nawet tych, któ­rzy temu zaprze­czają). Dla­czego bawią? Bo są pro­ste, krót­kie – mimo iż nikogo nie krzyw­dzą – to jed­nak nie są cał­kiem „grzeczne”. A do tego, coraz bar­dziej wyma­ga­jące naprawdę ogrom­nych przy­go­to­wań:

5. Upór i kon­se­kwen­cja – Michelle Phan

Czy Michelle jest naj­lep­szą maki­ja­żystką w sieci? Nie. Czy naj­bar­dziej uro­dziwą? Nie. Czy pro­wa­dzi instruk­taż super zabaw­nie bądź eks­tra pro­fe­sjo­nal­nie? Nie. Czy jej maki­jaż rze­czy­wi­ście jest naj­lep­szy? Sprawa sporna. Co zatem spra­wia, że kanał Phan ma 8 mln sub­skry­ben­tów? Upór i kon­se­kwen­cja cią­głego publi­ko­wa­nia. Stale, zgod­nie z usta­lo­nymi zasa­dami. Kon­se­kwent­nie i bez wpa­dek. Czy to wystar­czy? Nie­stety w więk­szo­ści przy­pad­ków nie, ale nie­kiedy może zadzia­łać.

Co jesz­cze Waszym zda­niem może spra­wić, że vlog odnie­sie suk­ces?