Digi­tal influ­en­cer – osoba, która poprzez swoją cyfrową dzia­łal­ność ma wpływ na opi­nie innych osób. Do grupy tej należą blog­gerzy i vlo­ge­rzy, któ­rzy za pomocą swo­ich blo­gów i vlo­gów kie­rują uwagę czy­tel­ni­ków na okre­ślone tematy. Nie każdy blog­ger jest jed­nak influ­en­cerem. A czy Ty nim jesteś? Po czym możesz to poznać?

 

1. Ludzie Cię obser­wują

Masz nie tylko użyt­kow­ni­ków, ale przede wszyst­kim powra­ca­ją­cych użyt­kow­ni­ków – czyli osoby, które chcą Cię czy­tać i na Twoim blogu nie zna­leźli się przy­pad­kowo. Im bar­dziej jesteś obser­wo­wany i regu­lar­nie czy­tany (a widzisz to choćby w sta­ty­sty­kach ser­wisu takich jak źró­dła ruchu, współ­czyn­nik odrzu­ceń czy spo­sób poru­sza­nia się czy­tel­ni­ków po witry­nie) tym nie tylko masz więk­szy zasięg, ale tym więk­sze zna­cze­nie ma to, co mówisz (piszesz).

2. Użyt­kow­nicy liczą się z Twoim zda­niem

Skąd to wiesz? Po komen­ta­rzach („Dzięki za poradę. Na pewno wyko­rzy­stam”; „Zro­bi­łem jak mówi­łeś”), nawią­za­niach do Two­ich postów (lin­ko­wa­niach) na innych blo­gach i w ser­wi­sach i odno­śni­kach do Two­jej wypo­wie­dzi w for­mie cyta­tów. Ktoś chce wystą­pić u Cie­bie z postem gościn­nym? To rów­nież ozna­cza, ze to co piszesz lub nagry­wasz ma – jego zda­niem moc i zna­cze­nie.

3. Gene­ru­jesz kon­tro­wer­sje

Praw­dziwy influ­en­cer ma nie tylko rze­sze ako­li­tów, któ­rzy spi­jają każde słowo z jego ust. To rów­nież osoba, która swo­imi opi­niami wywo­łuje reak­cje nie­zgody, zaprze­cza­nia czy nie­za­do­wo­le­nia. Nie ma opi­nii z którą zga­dzają się wszy­scy. Zatem nor­malne jest to, że z tym co piszesz rów­nież możesz się ktoś nie zga­dzać.

4. Masz swo­ich wła­snych hej­te­rów

O ile pole­mika jest kon­struk­tywna o tyle digi­tal influ­en­cerom zda­rza się rów­nież być przedmio­tem hej­tów. Popatrz na naj­po­pu­lar­niej­szego vlo­gera PewDie­Pie- każdy jego pot na YT to nie tylko tysiące łapek w górze, ale rów­nież tysiące kciu­ków w dół. Hej­ters gonna hejt. Dla­czego? Naj­czę­ściej dla­tego, że zazdrosz­czą Ci wpływu.

5. Masz rekla­mo­daw­ców

Digi­tal influ­en­cer to osoba, które pomaga pro­pa­go­wać nowo­ści i two­rzyć trendy. Nic dziw­nego, że osoby takie są cenione przez marki, które z takimi oso­bami chcą współ­pra­co­wać na róż­nych eta­pach two­rze­nia i pro­mo­cji pro­duktu lub usługi. Rekla­mo­daw­ców możesz pozy­skać zarówno bez­po­śred­nio (bo do Cie­bie napi­szą), jak i poprzez taką plat­formę jak nasz Reach a Blog­ger (jeśli jesz­cze się u nas nie zare­je­stro­wa­łeś – zrób to! Reje­stra­cja jest cał­ko­wi­cie dar­mowa!).

fot.: Business vector designed by Ibrandify – Freepik.com