Oferta indywidualna

Potrzebujesz Accounta?

Dlaczego warto z nami współpracować

REACHa­BLOGGER to plat­forma, która umoż­li­wia bez­po­średni kon­takt Rekla­mo­daw­ców z Blo­ge­rami i pro­wa­dze­nie indy­wi­du­al­nych dzia­łań pro­mo­cyj­nych na blo­gach.

Mimo wielu korzy­ści jakie ofe­ruje plat­forma cześć naszych Klien­tów potrze­buje naszego wspar­cia w zakre­sie przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji kam­pa­nii. Reali­zu­jemy indy­wi­du­alne pro­jekty, w któ­rych bie­rzemy odpo­wie­dzial­ność za ana­lizę i opty­malną ofertę, usta­le­nia z Blo­ge­rami, reali­za­cję, har­mo­no­gram, rapor­to­wa­nie, śle­dzimy efek­tyw­ność dzia­łań. Nasze dzia­ła­nia cha­rak­te­ry­zują się pro­fe­sjo­na­li­zmem i dba­ło­ścią o szcze­góły, dzięki czemu ze współ­pracy z nami zado­wo­lone będą zarówno duże firmy jak i rodzinne small busi­nessy.

Jeśli nie chcesz wyko­rzy­stać sys­temu REACHa­BLOGGER i potrze­bu­jesz indy­wi­du­al­nej oferty, to pobierz brief, wypeł­nij go i wyślij do nas.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem

Korzy­ści dla Klienta korzy­sta­nia z REACHaBLOGGER

Dostęp do oferty 4 000 blo­gów
z poda­nymi warun­kami współ­pracy
i zasię­gami blo­gów.
Moż­li­wość łatwego wyszu­ki­wa­nia blo­gów według róż­nych
kry­te­riów.
Dostęp do sys­temu ocen Blo­ge­rów
i Klien­tów.
Otrzy­mu­jesz jedną fak­turę
a plat­forma bie­rze całą papie­ro­lo­gię
i roz­li­cze­nia na sie­bie.
Moż­li­wość bez­stron­nej media­cji
w przy­padku nie­po­ro­zu­mie­nia
z Blo­ge­rem.
Dar­mowy dostęp do platformy.
Pła­cisz dopiero kiedy zde­cy­du­jesz
się na współ­pracę.