Kim jesteśmy

Informacje o nas

Dla kogo jeste­śmy?

  • REACHaBLOGGER jest plat­formą, która powstała aby uła­twić współ­pracę na linii Blo­ger – Rekla­mo­dawca.
  • Mówiąc o Blogerze mamy na myśli osoby prowadzące blogi na www, profile na Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest i oczywiście kanały na YouTube.
  • Rekla­mo­dawco, dzięki REACHaBLOGGER możesz łatwo i szybko zna­leźć Blo­gera, który wes­prze Twoje dzia­ła­nia pro­mo­cyjne. Po zare­je­stro­wa­niu się zoba­czysz na jakich warun­kach finan­so­wych mogą współ­pra­co­wać z Tobą poszcze­gólni Blo­gerzy.
  • Blo­gerze, na REACHaBLOGGER możesz przej­rzeć aktu­alne oferty od Rekla­mo­daw­ców i opu­bli­ko­wać swoją ofertę skie­ro­waną do nich.
  • Jed­nym sło­wem jeste­śmy od tego, żeby Was łączyć i uła­twiać Wam współ­pracę bizne­sową.
  • Plat­forma umoż­li­wia koope­ra­cję bez­po­śred­nio z Blo­gerami na atrak­cyj­nych warun­kach finan­so­wych. Zare­je­struj się i sprawdź. To nic nie kosz­tuje i do niczego nie zobo­wią­zuje. Po reje­stra­cji zapo­znasz się z pełną ofertą zrze­szo­nej u nas blo­gos­fery.
Kim jesteśmy
Kim jesteśmy

  • Pod­sta­wową formą reklamy na blogu, którą ofe­ruje REACHaBLOGGER, jest wpis inspi­ro­wany. Jak to działa? Klient zleca Blo­gerowi wpis, a Blo­ger two­rzy treść z prze­zna­cze­niem do publi­ka­cji na swoim blogu, inspi­ru­jąc się pro­duk­tem, usługą lub notką otrzy­maną od Klienta.
  • Za zre­ali­zo­waną usługę rekla­mową Rekla­mo­dawca uisz­cza opłatę Blo­gerowi za pośred­nic­twem plat­formy REACHaBLOGGER. Dopusz­czamy rów­nież roz­li­cze­nia bar­te­rowe (o ile Blo­ger jest zain­te­re­so­wany taką współ­pracą).
  • Na plat­for­mie jest zare­je­stro­wa­nych ponad 4000 blo­gów. Są z nami Blo­gerzy z dużym dorob­kiem i zasię­gami oraz począt­ku­jący. Dołącz do nich. Zapra­szamy rów­nież wydaw­ców.
  • Dla kogo jeste­śmy? Z REACHaBLOGGER korzy­stają: agen­cje digi­ta­lowe i PR, agen­cje rekla­mowe o sze­ro­kim pro­filu dzia­ła­nia, plat­formy e-com­merce, agen­cje SEO i marki. Warunki, które ofe­rują Blo­gerzy na REACHaBLOGGER, są bar­dzo dobre w sto­sunku do ofe­ro­wa­nych przez tra­dy­cyjne media, a sam pro­ces jest reali­zo­wany bar­dzo spraw­nie. Dzięki temu nasi klienci do nas wra­cają!

Jak zacząć?

Blo­ge­rzy coraz czę­ściej i chęt­niej nawią­zują współ­pracę z fir­mami, umie­jęt­nie wyko­rzy­stu­jąc swoją prze­wagę nad tra­dy­cyj­nymi mediami. Blogi mają okre­ślony zasięg i grupę doce­lową, Blo­ge­rzy są wpły­wowi, a ich publi­ka­cje cie­szą się więk­szym zain­te­re­so­wa­niem niż stan­dar­dowe prze­kazy rekla­mowe. Auto­rzy blo­gów są też znacz­nie bar­dziej ela­styczni niż tra­dy­cyjne media i gotowi szybko wypra­co­wać indy­wi­du­alne podej­ście. Blo­ge­rzy w końcu są zwy­kle twór­cami i two­rzy­wem – dzięki temu w kam­pa­niach można wyko­rzy­stać zarówno ich blogi jak i ich samych (o ile są zain­te­re­so­wani taką formą współ­pracy, wielu jest).

Oto Twój pro­sty plan kam­pa­nii z udzia­łem Blo­ge­rów:

1. Określ swój cel.

2. Określ grupę doce­lową.

3. Określ potrzebny zasięg.

4. Określ budżet.

5. Ustal z każ­dym Blo­ge­rem szcze­góły, współ­pracy i prze­każ mate­riały.

6. Zasil swoje konto na REACHa­BLOGGER.

7. Wyszu­kaj na REACHa­BLOGGER Blo­ge­rów któ­rzy speł­niają powyż­sze zało­że­nia i są chętni współ­pra­co­wać w reali­za­cji Two­jego celu. Blogi można fil­tro­wać tema­tycz­nie i w zależ­no­ści od liczby odbior­ców.

8. Gotowe! Teraz ciesz się publi­ka­cjami, które opi­sują Twoje pro­dukty lub usługi, ana­li­zuj sto­pień w jaki prze­pro­wa­dzone dzia­ła­nia wpły­wają na Twój biznes i pla­nuj kolejne kam­pa­nie na REACHaBLOGGER.

Kim jesteśmy

 

Zare­je­struj się aby poznać ceny publikacji

Zare­je­struj się bez żad­nych zobo­wią­zań. To nic nie kosz­tuje. Po reje­stra­cji poznasz warunki współ­pracy z każ­dym z Blo­ge­rów, któ­rzy są na REACHa­BLOGGER.

Zarejestruj się

Jeśli masz pytania zapraszamy do sekcji FAQ

Odwiedź naszą sek­cję FAQ. Uzy­skasz w niej odpo­wie­dzi na więk­szość pytań. Jeśli będziesz potrze­bo­wał wię­cej infor­ma­cji zawsze możesz do nas napi­sać lub zadzwo­nić.

Odwiedź FAQ