Wprowadzenie

Po co powstał REACHaBLOGGER?

REACHaBLOGGER jest platformą, która powstała aby maksymalnie ułatwić współpracę na linii Bloger – Reklamodawca. Dzięki nam, każdy, kto chce wypromować swoją markę na blogach, może znaleźć autora, który wspomoże jego reklamę. REACHaBLOGGER to platforma, umożliwiająca oferowanie „wpisów inspirowanych”. Klient zleca Blogerowi wpis – określa temat artykułu, podaje najważniejsze informacje, które mają się znaleźć w artykule – Bloger, inspirując się tymi danymi, tworzy treści na swoją stronę.

 

Reklamodawca uiszcza opłatę za zrealizowaną usługę za pośrednictwem platformy REACHaBLOGGER. Dostępna jest też możliwość współpracy barterowej.

 

Za zrealizowanie pomyślnej transakcji REACHaBLOGGER pobiera opłatę.

Dla kogo jest REACHaBLOGGER?

Wprowadzenie
Korzyści z używania platformy

Korzy­ści z uży­wa­nia plat­formy

Jakie korzy­ści daje REACHaBLOGGER Blo­gerowi?

Nasza platforma wspomaga monetyzowanie Twojego projektu. REACHaBLOGGER to gwarancja bezpieczeństwa transakcji, szeroka gama ofert, łatwy kontakt na linii Bloger – Reklamodawca. Dzięki naszej platformie, ryzyko nieuczciwego kontrahenta jest mocno zredukowane. Codziennie powiększa się liczba zleceń, co znacznie usprawnia poszukiwania kolejnych możliwości zarobku przez Blogera.

Jakie korzy­ści daje REACHaBLOGGER Rekla­mo­dawcy?

Wyma­ga­nia odno­śnie uczest­nic­twa

Dla Blo­gera: ile trwa pro­ces akcep­ta­cji bloga?
Czy muszę posia­dać tra­dy­cyj­nego bloga?
Jakie warunki musi speł­niać blog żeby mógł uczest­ni­czyć w plat­for­mie REACHaBLOGGER?

Wymagania odnośnie uczestnictwa

 
 
 

Wymagania odnośnie uczestnictwa
Czy dozwo­lone jest posia­da­nie kilku blo­gów?
Czy można zare­je­stro­wać się jed­no­cze­śnie jako Rekla­mo­dawca i Blo­ger?
Czy muszę pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą aby korzy­stać z REACHaBLOGGER?

Pro­ces trans­ak­cyjny

Dla Rekla­mo­dawcy: Jak zło­żyć zle­ce­nie?

W panelu użyt­kow­nika klik­nij na przy­cisk „Klient”. Pojawi się lista roz­wi­jana, z któ­rej powi­nie­neś wybrać „dodaj zle­ce­nie”. Następ­nie wybierz typ zle­ce­nia, nadaj mu nazwę, wybierz wyma­gany język, dobierz kate­go­rię tema­tyczną, stwórz krótki opis oraz wybierz formę roz­li­cze­nia. Na koniec klik­nij „dodaj zle­ce­nie”. Voila! Teraz należy uzbroić się w cier­pli­wość i cze­kać na odpo­wiedź Blo­gera. Masz na to aż mie­siąc, ponie­waż dodane zle­ce­nie traci waż­ność po 30 dniach.

Dla Blo­gera: Jak zło­żyć ofertę?
Dla Rekla­mo­dawcy: Jak mogę zasi­lić konto?
Ile czasu ma Blo­ger na wyko­na­nie zle­ce­nia?

Proces transakcyjny

 
 

Proces transakcyjny
Czym jest zasada Escrow?
Czym jest roz­li­cze­nie bar­te­rowe?
Czy należy ozna­czać wyraź­nie współ­pracę rekla­mową?

Rozli­cze­nia

Jak wygląda pro­ces roz­li­cza­nia z Rekla­mo­dawcą?

Reklamodawca wpłaca na platformę środki, które zasilają jego konto. Płatność odbywa się za pomocą przelewy24.pl, PayPal lub przez przelew bankowy na podstawie na podstawie faktury Pro Forma (w przypadku indywidualnych ustaleń należy zgłaszać zapotrzebowanie na wystawienie faktury Pro Forma).

Jak wygląda pro­ces roz­li­cza­nia REACHaBLOGGER z Blo­gerem?
Jak pobie­rana jest pro­wi­zja?

ROZLICZENIA2
Rozwiązywanie sporów

Rozwią­zy­wa­nie spo­rów

Jak roz­strzy­gane są spory?

Wszelkie spory rozstrzyga manager REACHaBLOGGER. Zarówno strona zamawiająca, jak i przyjmująca zlecenie może zgłosić nieprawidłowość przy transakcji (np. brak kontaktu z zamawiającym, lub nieprawidłowe wykonanie zlecenia). W takiej sytuacji administrator REACHaBLOGGER weryfikuje zgłoszenie i może zdecydować o cofnięciu zlecenia (powrót środków na konto Reklamodawcy), zaakceptowaniu transakcji (wypłata środków na konto Blogera) lub anulowanie sporu (czyli przywrócenie zlecenia do wykonania). Obie strony są informowane o decyzji pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji konta. Decyzja jest nieodwołalna. Wszelkie rozstrzygnięcia są poprzedzone analizą, a administrator REACHaBLOGGER jest bezstronny. Tak samo dbamy o Blogerów, jak i Reklamodawców.

Co zro­bić, jeśli Blo­ger okaże się nie­uczciwy?
Co zro­bić, jeśli Rekla­mo­dawca okaże się nie­uczciwy?

Różne

Jak uzyskać status gwiazdy na REACHaBLOGGER?

Trzeba nią być! Jeśli nie gwiazdą, to chociaż gwiazdką 🙂 A tak serio, to ekipa REACHaBLOGGER przydziela ten status wg własnego uznania. Jeśli czujesz się gwiazdą, a nie otrzymałeś tego statusu, to napisz do nas.

Jak mogę ska­so­wać swoje konto?
Zapo­mnia­łem hasła, co zro­bić?
Kto widzi moje dane?

FAQ pytania różne

 
 

FAQ pytania różne
Jak zmie­nić zdję­cie pro­fi­lowe?
Gdzie mogę prze­czy­tać regu­la­min?
Czy po usu­nię­ciu konta moje dane będą dalej prze­cho­wy­wane przez REACHaBLOGGER?
Dla Blo­gera: Jak wypro­mo­wać swój blog?

Dla Rekla­mo­dawcy: Jak wypro­mo­wać swoją ofertę?
Czym jest SEO?
Gdzie możesz zapo­znać się z cen­ni­kiem?
Jak skon­taktować się z admi­ni­stra­torem REACHaBLOGGER?

ROZNE-postac