FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wprowadzenie

Po co powstał REACHaBLOGGER?
REACHaBLOGGER jest plat­formą, która powstała aby mak­sy­mal­nie uła­twić współ­pracę na linii Blo­ger – Rekla­mo­dawca. Dzięki nam każdy Rekla­mo­dawca może zna­leźć Blo­gera, który wspo­może pro­mo­wa­nie jego pro­duktu lub usługi. REACHaBLOGGER to plat­forma umoż­li­wia­jąca ofe­ro­wa­nie „wpi­sów inspi­ro­wanych”. Klient zleca Blo­gerowi wpis, a Blo­ger sam pro­du­kuje treść na swo­jego bloga inspi­ru­jąc się pro­duktem, usługą lub notką otrzy­maną od Rekla­mo­dawcy.

Za usługę rekla­mową zre­ali­zo­waną przez Blo­gera Rekla­mo­dawca uisz­cza opłatę Blo­gerowi za pośred­nic­twem plat­formy REACHaBLOGGER. Rekla­mo­dawca i Blo­ger mogą też współ­pra­co­wać bar­te­rowo.

Za współ­pracę Blo­gerów i Rekla­mo­daw­ców REACHaBLOGGER pobiera opłatę.

Dla kogo jest REACHaBLOGGER?
WprowadzenieP
KORZYSCI

Korzy­ści z uży­wa­nia plat­formy

Jakie korzy­ści daje REACHaBLOGGER Blo­gerowi?
Nasza plat­forma wspo­maga mone­ty­zo­wa­nie Two­jego pro­jektu. REACHa­BLOGGER to gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa trans­ak­cji, sze­roka gama ofert, uła­twiony kon­takt na linii Blo­ger – Rekla­mo­dawca. Dzięki naszej plat­for­mie ryzyko nie­uczci­wego kon­tra­henta jest mocno zre­du­ko­wane. Codzien­nie powięk­sza się liczba zle­ceń, co znacz­nie uła­twia Blo­gerowi poszu­ki­wa­nie kolej­nych moż­li­wo­ści zarobku.
Jakie korzy­ści daje REACHaBLOGGER Rekla­mo­dawcy?

Wyma­ga­nia odno­śnie uczest­nic­twa

Dla Blo­gera: ile trwa pro­ces akcep­ta­cji bloga?
Czy muszę posia­dać tra­dy­cyj­nego bloga?
Jakie warunki musi speł­niać blog żeby mógł uczest­ni­czyć w plat­for­mie REACHaBLOGGER?
Czy dozwo­lone jest posia­da­nie kilku blo­gów?
Czy można zare­je­stro­wać się jed­no­cze­śnie jako Rekla­mo­dawca i Blo­ger?
Czy muszę pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą aby korzy­stać z REACHaBLOGGER?
WYMAGANIA
PROCES_TRANZAKCYJNY

Pro­ces trans­ak­cyjny

Dla Rekla­mo­dawcy: Jak zło­żyć zle­ce­nie?
W panelu użyt­kow­nika klik­nij na przy­cisk „Klient”. Pojawi się lista roz­wi­jana, z któ­rej powi­nie­neś wybrać „dodaj zle­ce­nie”. Następ­nie wybierz typ zle­ce­nia, nadaj mu nazwę, wybierz wyma­gany język, dobierz kate­go­rię tema­tyczną, stwórz krótki opis oraz wybierz formę roz­li­cze­nia. Na koniec klik­nij „dodaj zle­ce­nie”. Voila! Teraz należy uzbroić się w cier­pli­wość i cze­kać na odpo­wiedź Blo­gera. Masz na to aż mie­siąc, ponie­waż dodane zle­ce­nie traci waż­ność po 30 dniach.
Dla Blo­gera: Jak zło­żyć ofertę?
Dla Rekla­mo­dawcy: Jak mogę zasi­lić konto?
Ile czasu ma Blo­ger na wyko­na­nie zle­ce­nia?
Czym jest SEO?
Czym jest zasada Escrow?
Czym jest roz­li­cze­nie bar­te­rowe?
Czy należy ozna­czać wyraź­nie współ­pracę rekla­mową?

Rozli­cze­nia

Jak wygląda pro­ces roz­li­cza­nia REACHaBLOGGER z Blo­gerem?
Aby płat­ność na rzecz Blo­gera mogła być zre­ali­zo­wana, konieczne jest wyko­na­nie zle­ce­nia i zaak­cep­to­wa­nie publi­ka­cji przez Rekla­mo­dawcę. Warun­kiem wypłaty środ­ków jest prze­kro­cze­nie kwoty 50 zł na kon­cie Blo­gera. Blo­ger może zawnio­sko­wać o roz­li­cze­nie od razu po prze­kro­cze­niu kwoty 50 zł albo pocze­kać aż uzbiera mu się więk­sza ilość środ­ków, na przy­kład 1 000 zł. Cały pro­ces odbywa się na plat­for­mie REACHaBLOGGER i jest reali­zo­wany przez naszą załogę. Rozli­cze­nie opiera się o fak­turę wysta­wianą przez Blo­gera, lub jeśli Blo­ger nie posiada dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, o umowę o dzieło i rachu­nek. Po prze­sła­niu fak­tury przez Blo­gera lub pod­pi­sa­nej umowy o dzieło i rachunku, nastę­puje wypłata środ­ków na rachu­nek ban­kowy wska­zany przez Blo­gera.

W przy­padku wypłaty poni­żej 200 zł usta­wowa stawka kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu wynosi 20%. W przy­padku wypłaty powy­żej 200 zł usta­wowa stawka kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu wynosi 50%. Cały pro­ces prze­biega dosyć szybko i spraw­nie, a załoga Reacha­blog­ger pro­wa­dzi w tym pro­cesie Blo­gera za rękę. Wypłata środ­ków zaj­muje kilka dni. Dokła­damy wszel­kich sta­rań aby Blo­ger otrzy­mał swoje wyna­gro­dze­nie w jak naj­krót­szym cza­sie.

Jak wygląda pro­ces roz­li­cza­nia z Rekla­mo­dawcą?
Jak pobie­rana jest pro­wi­zja?
ROZLICZENIA2
SPORY

Rozwią­zy­wa­nie spo­rów

Jak roz­strzy­gane są spory?
Wszel­kie spory roz­strzyga mana­ger REACHaBLOGGER. Zarówno strona zama­wia­jąca, jak i przyj­mu­jąca zle­ce­nie, może zgło­sić nie­pra­wi­dło­wość przy trans­ak­cji (np. brak kon­taktu z zama­wia­ją­cym, lub nie­pra­wi­dłowe wyko­na­nie zle­ce­nia). W takiej sytu­acji admi­ni­stra­tor REACHa­BLOGGER wery­fi­kuje zgło­sze­nie i może zde­cy­do­wać o cof­nię­ciu zle­ce­nia (powrót środ­ków na konto Rekla­mo­dawcy), zaak­cep­to­wa­niu trans­ak­cji (wypłata środ­ków na konto Blo­gera) lub anu­lo­wa­nie sporu (czyli przy­wró­ce­nie zle­ce­nia do wyko­na­nia). Obie strony są infor­mo­wane o decy­zji pocztą elek­tro­niczną, na adres podany przy reje­stra­cji konta. Decy­zja jest nie­odwo­łalna. Wszel­kie roz­strzy­gnie­cia są poprze­dzone ana­lizą, a admi­ni­stra­tor REACHaBLOGGER jest bez­stronny. Dbamy zarówno o Blo­ge­rów jak i Rekla­mo­daw­ców.
Co zro­bić, jeśli Blo­ger okaże się nie­uczciwy?
Co zro­bić, jeśli Rekla­mo­dawca okaże się nie­uczciwy?

Rożne

Jak mogę ska­so­wać swoje konto?
Wystar­czy wysłać maila, z prośbą o ska­so­wa­nie konta, na adres bok@reachablogger.pl
Zapo­mnia­łem hasła, co zro­bić?
Kto widzi moje dane?
Jak zmie­nić zdję­cie pro­fi­lowe?
Gdzie mogę prze­czy­tać regu­la­min?
Czy po usu­nię­ciu konta moje dane będą dalej prze­cho­wy­wane przez REACHaBLOGGER?
Dla Blo­gera: Jak wypro­mo­wać swój blog?
Dla Rekla­mo­dawcy: Jak wypro­mo­wać swoją ofertę?
Gdzie możesz zapo­znać się z cen­ni­kiem?
Jak skon­taktować się z admi­ni­stra­torem REACHaBLOGGER?
ROZNE-postac