Archiwum dla Tagu:

zarabianie na blogu

0_colectiv 3

3 ciekawe oferty stycznia dla blogerów

Nowy rok przyniósł sporo nowych ofert w Reach Bloggerze. Poszukiwani są blogerzy z kategorii design, sztuka, dom i ogród, technologie IT, parenting, lifestyle, biznes, gospodarka, podróże. Przed wami subiektywny wybór trzech interesujących ofert stycznia. 1. Duże AGD dla blogerów design i wnętrze Testy, oceny, opinie na temat sprzętu AGD...

Czytaj więcej
nowy wpis

Kilka zaskakujących faktów o content marketingu w B2B

Con­tent is the king prawda? I ow­szem! O ile przy­go­tuje się jego odpo­wied­nią stra­te­gię, która przy­nie­sie ocze­ki­wany zwrot z inwe­sty­cji. Chce­cie usły­szeć coś zabaw­nego? Otóż mimo tego, że „con­tent is the king” 55% osób zaj­mu­ją­cych się mar­ke­tingiem w fir­mach z sek­tora B2B, nie ma zie­lo­nego poję­cia o tym, czym jest efek­tywna stra­te­gia con­ten­towa i jak powinna...

Czytaj więcej
HiRes-21-1024x671

FV czy umowa o dzieło? Jaki sposób rozliczenia jest dla Ciebie?

Jesteś na ReachBlogger, realizujesz zlecenia i przychodzi chwila kiedy chcesz dokonać wypłaty środków – co teraz? ReachBlogger umożliwia Ci legalne zarabianie dzięki publikacji wpisów na blogu. Wybierasz odpowiednie zlecenia, realizujesz je, a wynagrodzenie przelewane jest na Twoje konto w panelu. Jeśli na Twoim rachunku jest minimum 50 zł i chcesz je...

Czytaj więcej
Mam bloga, jestem na ReachBlogger

Mam bloga! Jestem na ReachBlogger!

Wracamy do tematu wlepek. Coraz częściej piszecie do nas: „O co chodzi z tymi wlepkami? Co mi to daje?” – postanowiliśmy odpowiedzieć tym wpisem na najczęściej zadawane pytania. Co to jest wlepka? Masz bloga, jesteś na ReachBlogger, współpracujesz z firmami – wlepka to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Rozliczasz się...

Czytaj więcej
Rok z ReachBlogger

Rok z ReachBlogger

Koniec roku obfi­tuje w pod­su­mo­wa­nia i pro­gnozy. Czas na nas  Zacz­nijmy od kilku fak­tów: Ofi­cjalny strat plat­formy – 18 lipca Liczba użyt­kow­ni­ków – 1800 Łączna liczba zle­ceń od startu plat­formy – 221 To suche liczby, a co za nimi stoi? Duże zaan­ga­żo­wa­nie i jesz­cze wię­cej pracy. Sta­ramy się speł­nić Wasze ocze­ki­wa­nia, dla­tego...

Czytaj więcej
Dlaczego nie chcesz ze mna wspolpracowac

Dlaczego nie chcesz ze mną współpracować?

Do dziś mogli­ście zada­wać sobie to pyta­nie w momen­cie, kiedy klienci odrzu­cali Wasze oferty. Zgła­sza­li­ście się do zle­ce­nia, cier­pliwe cze­ka­li­ście, aż tu nagle Wasza oferta została odrzu­cona bez poda­nia powodu. Przy­czyna nie była okre­ślana, ponie­waż na plat­for­mie nie było takiej moż­li­wo­ści. Pisa­li­ście do nas z prośbą o włą­cze­nie mecha­ni­zmu komen­to­wa­nia do każ­dej...

Czytaj więcej
Poniedzialkowe zmiany

Poniedziałkowe zmiany! Czyli o nowościach na ReachBlogger

Tydzień roz­po­czy­namy od dwóch cie­ka­wych zmian na panelu. Pierw­szej, na pewno więk­szość z Was się domy­ślała – są już gotowe „wlepki” na bloga.  Od dziś może­cie pobrać gra­fikę odpo­wia­da­jącą Waszym gustom, która jed­no­cze­śnie sta­nowi odno­śnik do port­fo­lio na ReachBlog­ger. Poch­wal­cie się innym, że jeste­ście dum­nymi użyt­kow­ni­kami pro­jektu.  Druga zmiana...

Czytaj więcej
Przepis na udany wpis inspirowany

Przepis na udany wpis inspirowany

Szczypta fak­tów, garść szcze­ro­ści, do smaku dodaj cie­kawą gra­fikę. Nie spiesz się, dopra­cuj każdy szcze­gół, a otrzy­masz dobrze przy­rzą­dzony wpis inspi­ro­wany. Klient i jego ocze­ki­wa­nia? Klienci wyma­gają nie tyle, co nie­na­tu­ral­nie pozy­tyw­nej opi­nii o pro­duk­cie, co cie­ka­wej i rze­tel­nej recen­zji. Zarówno Ty jak i klient nie zysku­je­cie nic sztucz­nym opi­sem – Ty tra­cisz na...

Czytaj więcej
Zmieniamy się dla Was

Zmieniamy się dla Was!

Zgod­nie z wcze­śniej­szymi zapo­wie­dziami wpro­wa­dzi­li­śmy na panelu kilka zmian. Naj­waż­niej­sze z nich doty­kają kata­logu blo­gów i kata­logu zle­ceń. Po pierw­sze zni­kają pro­dukty: wpis eks­percki, wpis rekla­mowy i oferta spe­cjalna. Pozo­staje wpis inspi­ro­wany, jako jedyny i słuszny model współ­pracy. „Zain­spi­ruj blo­gera i wspól­nie twórz­cie nie­zwy­kłe tre­ści” – hasło to towa­rzy­szy nam od początku ist­nie­nia plat­formy, a wpis...

Czytaj więcej
Droga do sukcesu

Droga do sukcesu

Już nie­długo, bo za nie­spełna za dwa tygo­dnie, miną dokład­nie trzy mie­siące od ofi­cjal­nego startu plat­formy. Co wię­cej prze­kro­czy­li­śmy liczbę 1000 fanów na fan page’u ReachBlog­ger. Czas pod­su­mo­wać, co udało nam się w tym cza­sie zro­bić, a nad czym musimy jesz­cze popra­co­wać. Oczy­wi­ście jeste­śmy otwarci na Wasze rady i opi­nie, na które...

Czytaj więcej