Archiwum dla Tagu:

wpis inspirowany

0_working

5 błędów eksperckich blogerów

Niektórych czytamy, bo są zabawni. Innych, bo piszą o rzeczach dla nas ważnych i wywołują emocje. Jeszcze innych dlatego, że są w swojej dziedzinie ekspertami. Nawet jednak eksperci popełniają błędy. Również, kiedy blogują. Jak potrafią strzelić sobie w stopę „eksperci” na własnych blogach? 1. Przekonanie blogera o własnej nieomylności...

Czytaj więcej
Moja tresc

Moja treść moja własność!

Czy można ot tak „poży­czyć sobie” czy­jąś twór­czość i pod­pi­sać swoim nazwi­skiem? Ano nie, bo to jest kra­dzież nie­stety. Dla wielu z Was ten wpis będzie bez­war­to­ściowy, nie ukry­wamy bar­dzo nas to cie­szy. Ten arty­kuł jest pisany dla tych, któ­rzy za nic mają zasady etyki i liczą na szybki, nie­wy­ma­ga­jący dużego wysiłku...

Czytaj więcej
Przepis na udany wpis inspirowany

Przepis na udany wpis inspirowany

Szczypta fak­tów, garść szcze­ro­ści, do smaku dodaj cie­kawą gra­fikę. Nie spiesz się, dopra­cuj każdy szcze­gół, a otrzy­masz dobrze przy­rzą­dzony wpis inspi­ro­wany. Klient i jego ocze­ki­wa­nia? Klienci wyma­gają nie tyle, co nie­na­tu­ral­nie pozy­tyw­nej opi­nii o pro­duk­cie, co cie­ka­wej i rze­tel­nej recen­zji. Zarówno Ty jak i klient nie zysku­je­cie nic sztucz­nym opi­sem – Ty tra­cisz na...

Czytaj więcej
Jestes-na-ReachBlogger

Jesteś na ReachBlogger, co dalej?

W związku z tym, że liczba użyt­kow­ni­ków plat­formy sys­te­ma­tycz­nie wzra­sta, zaczęły poja­wiać się pierw­sze pyta­nia odno­śnie funk­cji panelu ReachBlog­ger. Jesteś zare­je­stro­wany na plat­for­mie i co dalej? Po pierw­sze doda­jesz bloga. Dołą­czasz logo następ­nie wpi­su­jesz adres strony i prze­cho­dzisz do opisu bloga. Tutaj poka­zu­jesz poten­cjal­nym Klien­tom, czym się inte­re­su­jesz i jaką tema­tykę poru­szasz na...

Czytaj więcej