Archiwum dla Tagu:

reklama

0_colectiv 3

3 ciekawe oferty stycznia dla blogerów

Nowy rok przyniósł sporo nowych ofert w Reach Bloggerze. Poszukiwani są blogerzy z kategorii design, sztuka, dom i ogród, technologie IT, parenting, lifestyle, biznes, gospodarka, podróże. Przed wami subiektywny wybór trzech interesujących ofert stycznia. 1. Duże AGD dla blogerów design i wnętrze Testy, oceny, opinie na temat sprzętu AGD...

Czytaj więcej
3 powody wspołpracy

3 powody współpracy z niszowymi blogami

Czy efek­tywna współ­praca z blo­ge­rem ozna­cza nawią­za­nie współ­pracy jedy­nie z tymi naj­bar­dziej popu­lar­nymi? Czy fak­tycz­nie naj­waż­niej­szym kry­te­rium współ­pracy z blo­ge­rem jest zasięg jaki może osią­gnąć jego post? Czy na rynku liczą się tylko blo­ge­rzy modowi, kosme­tyczni i tech­no­lo­giczni? Kiedy i dla­czego warto współ­pra­co­wać rów­nież z niszo­wymi blo­gami? Na samym Word­pres­sie – najpopu­larniejszym sys­te­mie blo­go­wym –...

Czytaj więcej
5 powodow

5 powodów dla których warto współpracować z blogerami

Chcesz efek­tyw­nie zare­kla­mo­wać swój pro­dukt, ale nie wiesz jak? Z pomocą przy­cho­dzi blog mar­ke­ting! Dla­czego warto współ­pra­co­wać z blo­ge­rami: 1. Blo­ger – twórca opi­nii 2. Reklama na Twoją kie­szeń 3. Uni­kalna treść 4. Pre­cy­zyj­nie okre­ślona grupa doce­lowa 5. Reklama nie­ogra­ni­czona w cza­sie Jeśli zasta­na­wiasz się nad współ­pracą z blo­ge­rami – napisz do nas...

Czytaj więcej