Archiwum dla Tagu:

bloger

0_colectiv 3

3 ciekawe oferty stycznia dla blogerów

Nowy rok przyniósł sporo nowych ofert w Reach Bloggerze. Poszukiwani są blogerzy z kategorii design, sztuka, dom i ogród, technologie IT, parenting, lifestyle, biznes, gospodarka, podróże. Przed wami subiektywny wybór trzech interesujących ofert stycznia. 1. Duże AGD dla blogerów design i wnętrze Testy, oceny, opinie na temat sprzętu AGD...

Czytaj więcej
3 powody wspołpracy

3 powody współpracy z niszowymi blogami

Czy efek­tywna współ­praca z blo­ge­rem ozna­cza nawią­za­nie współ­pracy jedy­nie z tymi naj­bar­dziej popu­lar­nymi? Czy fak­tycz­nie naj­waż­niej­szym kry­te­rium współ­pracy z blo­ge­rem jest zasięg jaki może osią­gnąć jego post? Czy na rynku liczą się tylko blo­ge­rzy modowi, kosme­tyczni i tech­no­lo­giczni? Kiedy i dla­czego warto współ­pra­co­wać rów­nież z niszo­wymi blo­gami? Na samym Word­pres­sie – najpopu­larniejszym sys­te­mie blo­go­wym –...

Czytaj więcej
HiRes-21-1024x671

FV czy umowa o dzieło? Jaki sposób rozliczenia jest dla Ciebie?

Jesteś na ReachBlogger, realizujesz zlecenia i przychodzi chwila kiedy chcesz dokonać wypłaty środków – co teraz? ReachBlogger umożliwia Ci legalne zarabianie dzięki publikacji wpisów na blogu. Wybierasz odpowiednie zlecenia, realizujesz je, a wynagrodzenie przelewane jest na Twoje konto w panelu. Jeśli na Twoim rachunku jest minimum 50 zł i chcesz je...

Czytaj więcej
i blog you

I blog you!

SeeBloggers to konferencja stworzona dla blogerów, przez specjalistów z zakresu marketingu. Podczas zimowej edycji, w miniony weekend, mieliśmy możliwość wysłuchania panelu expertów, w którym zasiedli między innymi Maciej Budzich (mediafun.pl), Edwin Zasada (zabijgrubasa.pl) czy Paweł Lipiec (zerozerosiedem.pl). Każdy bloger, który zdążył zapisać się na warsztaty, całą sobotę dokształcał się z...

Czytaj więcej
Mam bloga, jestem na ReachBlogger

Mam bloga! Jestem na ReachBlogger!

Wracamy do tematu wlepek. Coraz częściej piszecie do nas: „O co chodzi z tymi wlepkami? Co mi to daje?” – postanowiliśmy odpowiedzieć tym wpisem na najczęściej zadawane pytania. Co to jest wlepka? Masz bloga, jesteś na ReachBlogger, współpracujesz z firmami – wlepka to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Rozliczasz się...

Czytaj więcej
Rok z ReachBlogger

Rok z ReachBlogger

Koniec roku obfi­tuje w pod­su­mo­wa­nia i pro­gnozy. Czas na nas  Zacz­nijmy od kilku fak­tów: Ofi­cjalny strat plat­formy – 18 lipca Liczba użyt­kow­ni­ków – 1800 Łączna liczba zle­ceń od startu plat­formy – 221 To suche liczby, a co za nimi stoi? Duże zaan­ga­żo­wa­nie i jesz­cze wię­cej pracy. Sta­ramy się speł­nić Wasze ocze­ki­wa­nia, dla­tego...

Czytaj więcej
Dlaczego nie chcesz ze mna wspolpracowac

Dlaczego nie chcesz ze mną współpracować?

Do dziś mogli­ście zada­wać sobie to pyta­nie w momen­cie, kiedy klienci odrzu­cali Wasze oferty. Zgła­sza­li­ście się do zle­ce­nia, cier­pliwe cze­ka­li­ście, aż tu nagle Wasza oferta została odrzu­cona bez poda­nia powodu. Przy­czyna nie była okre­ślana, ponie­waż na plat­for­mie nie było takiej moż­li­wo­ści. Pisa­li­ście do nas z prośbą o włą­cze­nie mecha­ni­zmu komen­to­wa­nia do każ­dej...

Czytaj więcej
Poniedzialkowe zmiany

Poniedziałkowe zmiany! Czyli o nowościach na ReachBlogger

Tydzień roz­po­czy­namy od dwóch cie­ka­wych zmian na panelu. Pierw­szej, na pewno więk­szość z Was się domy­ślała – są już gotowe „wlepki” na bloga.  Od dziś może­cie pobrać gra­fikę odpo­wia­da­jącą Waszym gustom, która jed­no­cze­śnie sta­nowi odno­śnik do port­fo­lio na ReachBlog­ger. Poch­wal­cie się innym, że jeste­ście dum­nymi użyt­kow­ni­kami pro­jektu.  Druga zmiana...

Czytaj więcej
Moja tresc

Moja treść moja własność!

Czy można ot tak „poży­czyć sobie” czy­jąś twór­czość i pod­pi­sać swoim nazwi­skiem? Ano nie, bo to jest kra­dzież nie­stety. Dla wielu z Was ten wpis będzie bez­war­to­ściowy, nie ukry­wamy bar­dzo nas to cie­szy. Ten arty­kuł jest pisany dla tych, któ­rzy za nic mają zasady etyki i liczą na szybki, nie­wy­ma­ga­jący dużego wysiłku...

Czytaj więcej
24_Finding Job

Blogosfera pod lupą

Zasięg, zaan­ga­żo­wa­nie, lajki, shary, liczba UU – Aneta z Fari.pl roz­po­czyna ana­lizę Pol­skiej Blo­gos­fery. Jakiś czas temu na naszym fan page’u poin­for­mo­wa­li­śmy, że wspie­ramy cie­kawe ini­cja­tywny naszych użyt­kow­ni­ków. Tak tra­fi­li­śmy na Fari.pl, która nie pierw­szy raz bar­dzo miło nas zasko­czyła. Zapro­siła nas do współ­pracy przy swoim naj­now­szym pro­jek­cie doty­czą­cym bada­nia...

Czytaj więcej