Content Marketing Blog

o reklamie na blogach

Blog Matters 2017

W ubiegły weekend mieliśmy okazję gościć w Mielnie, na kolejnej edycji spotkań Blog Matters. To nadmorskie spotkanie blogerskie, na którym stawia się przede wszystkim na pogłębianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami ze specjalistami w swoich dziedzinach. 

Czytaj Więcej
4700

Poznaj pełną ofertę Reach a Blogger

Mamy już ponad 12 000 zarejestrowanych użytkowników (i klientów, i blogerów). Natomiast nasza platforma notuje ponad 20 000 sesji miesięcznie. Oznacza to, że część zainteresowanych klientów lub blogerów przegląda zawartość bez rejestracji (która jest darmowa i do niczego nie zobowiązuje). Dla nich właśnie przygotowaliśmy...

Czytaj Więcej
18716402_1393366140706466_1751581363_n

InfoShare 2017

Ponad 5 tysięcy uczestników z całego świata, 120 mówców na pięciu różnych scenach, 200 startupów oraz około 150 inwestorów… Do tego interesujące warsztaty i spotkania oraz mnóstwo atrakcji dodatkowych, jak koncerty i rejs statkiem. Jednym słowem – infoShare 2017. Od 17. do 19. maja...

Czytaj Więcej
5S0A0179

22-23 lutego będziemy w Krakowie na Targach rozwiązań IT, E-commerce i Urządzeń Mobilnych

Cieszymy się, że będziemy mogli wziąć udział w jednych z większych Targach Branży IT, E-commerce w Polsce. Was również serdecznie zapraszamy do przybycia. Jeśli chcecie odebrać darmową wejściówkę  -> http://www.mobile-it.com.pl/dla-odwiedzajacych/rejestracja-odwiedzajacych.html Czego będzie można się dowiedzieć? Targi Mobile-IT dają uczestnikom okazję poznać najnowsze trendy z...

Czytaj Więcej
bigstock-138151622

Finanse na platformie REACHABLOGGER – podsumowanie 2016

Ostatnio przedstawialiśmy Wam podsumowanie o zarejestrowanych użytkownikach na platformie. Pokopaliśmy trochę głębiej, dzięki czemu uświadomiliśmy sobie, że trzeci rok działalności REACHaBLOGGER.pl zaowocował nie tylko przekroczeniem poziomu 3000 zarejestrowanych blogów, ale także wzrostem przychodów – aż o 100%! Liczba kupionych wpisów sponsorowanych...

Czytaj Więcej
dlugi-tekst-800x482

Czy długość ma znaczenie?
O wpisach na blogu słów kilka

Jak długi powinien być skuteczny i angażujący wpis na blogu? W powszechnym przekonaniu użytkownicy tylko skanują wzrokiem treści publikowane w internecie i nie wchodzą w dłuższą interakcję z czytanym tekstem. Czy na pewno tak jest? Czy zbyt długi wpis na blogu z całą pewnością...

Czytaj Więcej
gora

5 sygnałów, które świadczą o tym, że zaczynasz być digital influencerem

Digi­tal influ­en­cer – osoba, która poprzez swoją cyfrową dzia­łal­ność ma wpływ na opi­nie innych osób. Do grupy tej należą blog­gerzy i vlo­ge­rzy, któ­rzy za pomocą swo­ich blo­gów i vlo­gów kie­rują uwagę czy­tel­ni­ków na okre­ślone tematy. Nie każdy blog­ger jest jed­nak influ­en­cerem. A czy Ty nim jesteś? Po...

Czytaj Więcej
reach3

10 błędów UX początkujących blogerów

Zakła­dasz swo­jego pierw­szego bloga? Marzy Ci się sława, fol­lo­we­rzy i nagrody w kon­kur­sach blog roku? Nie osią­gniesz tego, jeśli Twój blog będzie nie­uży­teczny. Innymi słowy mówiąc, jeśli nie zadbasz o to, by czy­tało się go wygod­nie, a archi­tek­tura infor­ma­cji była tak dopra­co­wana by wspie­rać i uła­twiać korzy­sta­nie z Two­jego bloga....

Czytaj Więcej
business_09

Jakie oferty współpracy blogerzy odrzucają najczęściej?

Udział blogerów i youtu­be­rów w pro­mo­cji i budo­wa­niu świa­do­mo­ści marki wśród nabyw­ców jest coraz szer­szy i częst­szy. Docie­rają oni pre­cy­zyj­nie do targetu marki i ofe­rują znacz­nie wię­cej niż zasięg. Pozwa­lają na dwu­stronną komu­ni­ka­cje mię­dzy użyt­kow­ni­kami a marką. Dla wielu marek taka współ­praca jest jed­nak dość trudna. Dla­czego? Ponie­waż popeł­niają pod­sta­wowe...

Czytaj Więcej
glownekonf_1933770431.png_449_small

Gala Twórców Blog Roku i Video Roku

Już od 2005 roku portal Onet.pl organizuje konkurs na najlepszy polskojęzyczny blog. Dwa lata po pierwszej edycji postanowiono rozszerzyć formułę i objąć nią całą blogosferę (początkowo dotyczył on tylko stron zrzeszonych na platformie blog.onet.pl) dzięki czemu w krótkim czasie tytuł Blogera Roku wg. Onet.pl...

Czytaj Więcej
0_colectiv 3

3 ciekawe oferty stycznia dla blogerów

Nowy rok przyniósł sporo nowych ofert w Reach Bloggerze. Poszukiwani są blogerzy z kategorii design, sztuka, dom i ogród, technologie IT, parenting, lifestyle, biznes, gospodarka, podróże. Przed wami subiektywny wybór trzech interesujących ofert stycznia. 1. Duże AGD dla blogerów design i wnętrze Testy, oceny,...

Czytaj Więcej
3 powody wspołpracy

3 powody współpracy z niszowymi blogami

Czy efek­tywna współ­praca z blo­ge­rem ozna­cza nawią­za­nie współ­pracy jedy­nie z tymi naj­bar­dziej popu­lar­nymi? Czy fak­tycz­nie naj­waż­niej­szym kry­te­rium współ­pracy z blo­ge­rem jest zasięg jaki może osią­gnąć jego post? Czy na rynku liczą się tylko blo­ge­rzy modowi, kosme­tyczni i tech­no­lo­giczni? Kiedy i dla­czego warto współ­pra­co­wać rów­nież z niszo­wymi blo­gami? Na samym Word­pres­sie...

Czytaj Więcej
nowy wpis

Kilka zaskakujących faktów o content marketingu w B2B

Con­tent is the king prawda? I ow­szem! O ile przy­go­tuje się jego odpo­wied­nią stra­te­gię, która przy­nie­sie ocze­ki­wany zwrot z inwe­sty­cji. Chce­cie usły­szeć coś zabaw­nego? Otóż mimo tego, że „con­tent is the king” 55% osób zaj­mu­ją­cych się mar­ke­tingiem w fir­mach z sek­tora B2B, nie ma zie­lo­nego poję­cia o tym, czym jest...

Czytaj Więcej
HiRes-21-1024x671

FV czy umowa o dzieło? Jaki sposób rozliczenia jest dla Ciebie?

Jesteś na ReachBlogger, realizujesz zlecenia i przychodzi chwila kiedy chcesz dokonać wypłaty środków – co teraz? ReachBlogger umożliwia Ci legalne zarabianie dzięki publikacji wpisów na blogu. Wybierasz odpowiednie zlecenia, realizujesz je, a wynagrodzenie przelewane jest na Twoje konto w panelu. Jeśli na Twoim rachunku jest...

Czytaj Więcej
5 powodow

5 powodów dla których warto współpracować z blogerami

Chcesz efek­tyw­nie zare­kla­mo­wać swój pro­dukt, ale nie wiesz jak? Z pomocą przy­cho­dzi blog mar­ke­ting! Dla­czego warto współ­pra­co­wać z blo­ge­rami: 1. Blo­ger – twórca opi­nii 2. Reklama na Twoją kie­szeń 3. Uni­kalna treść 4. Pre­cy­zyj­nie okre­ślona grupa doce­lowa 5. Reklama nie­ogra­ni­czona w cza­sie Jeśli zasta­na­wiasz się nad współ­pracą...

Czytaj Więcej
kampania blog marketingowa dla Laboratorium Diagnostyka

Case study kampania blog marketingowa dla Laboratorium Diagnostyka

W październiku mieliśmy możliwość realizowania kampanii dla największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych, Diagnostyka. Czas pochwalić się rezultatami akcji   O kampanii: Czas trwania kampanii: 1.10 – 31.11.2014 Hasło kampanii:  Jestem kobietą i dbam o partnera – drugi etap akcji profilaktycznej prowadzonych przez sieć...

Czytaj Więcej
i blog you

I blog you!

SeeBloggers to konferencja stworzona dla blogerów, przez specjalistów z zakresu marketingu. Podczas zimowej edycji, w miniony weekend, mieliśmy możliwość wysłuchania panelu expertów, w którym zasiedli między innymi Maciej Budzich (mediafun.pl), Edwin Zasada (zabijgrubasa.pl) czy Paweł Lipiec (zerozerosiedem.pl). Każdy bloger, który zdążył zapisać się na...

Czytaj Więcej
Nowy cennik

Nowy cennik

Na panelu w ostatnim czasie zaszły niemałe zmiany. Większość, sądząc po Waszych komentarzach, to strzał w dziesiątkę. Przyszła pora na wprowadzenie nowego cennika. Nie bójcie się nie są to zmiany diametralne.  Od dnia 2.01 obowiązuje ten oto nowy cennik. Dodanie zlecenia: zł. Prowizja od transakcji z podaną ceną: 10%. Prowizja od transakcji barterowej: 5

Czytaj Więcej
Rok z ReachBlogger

Rok z ReachBlogger

Koniec roku obfi­tuje w pod­su­mo­wa­nia i pro­gnozy. Czas na nas  Zacz­nijmy od kilku fak­tów: Ofi­cjalny strat plat­formy – 18 lipca Liczba użyt­kow­ni­ków – 1800 Łączna liczba zle­ceń od startu plat­formy – 221 To suche liczby, a co za nimi stoi? Duże zaan­ga­żo­wa­nie i jesz­cze wię­cej pracy. Sta­ramy...

Czytaj Więcej
Dlaczego nie chcesz ze mna wspolpracowac

Dlaczego nie chcesz ze mną współpracować?

Do dziś mogli­ście zada­wać sobie to pyta­nie w momen­cie, kiedy klienci odrzu­cali Wasze oferty. Zgła­sza­li­ście się do zle­ce­nia, cier­pliwe cze­ka­li­ście, aż tu nagle Wasza oferta została odrzu­cona bez poda­nia powodu. Przy­czyna nie była okre­ślana, ponie­waż na plat­for­mie nie było takiej moż­li­wo­ści. Pisa­li­ście do nas z prośbą...

Czytaj Więcej
Poniedzialkowe zmiany

Poniedziałkowe zmiany! Czyli o nowościach na ReachBlogger

Tydzień roz­po­czy­namy od dwóch cie­ka­wych zmian na panelu. Pierw­szej, na pewno więk­szość z Was się domy­ślała – są już gotowe „wlepki” na bloga.  Od dziś może­cie pobrać gra­fikę odpo­wia­da­jącą Waszym gustom, która jed­no­cze­śnie sta­nowi odno­śnik do port­fo­lio na ReachBlog­ger. Poch­wal­cie się innym, że jeste­ście...

Czytaj Więcej
Moja tresc

Moja treść moja własność!

Czy można ot tak „poży­czyć sobie” czy­jąś twór­czość i pod­pi­sać swoim nazwi­skiem? Ano nie, bo to jest kra­dzież nie­stety. Dla wielu z Was ten wpis będzie bez­war­to­ściowy, nie ukry­wamy bar­dzo nas to cie­szy. Ten arty­kuł jest pisany dla tych, któ­rzy za nic mają zasady etyki i liczą...

Czytaj Więcej
24_Finding Job

Blogosfera pod lupą

Zasięg, zaan­ga­żo­wa­nie, lajki, shary, liczba UU – Aneta z Fari.pl roz­po­czyna ana­lizę Pol­skiej Blo­gos­fery. Jakiś czas temu na naszym fan page’u poin­for­mo­wa­li­śmy, że wspie­ramy cie­kawe ini­cja­tywny naszych użyt­kow­ni­ków. Tak tra­fi­li­śmy na Fari.pl, która nie pierw­szy raz bar­dzo miło nas zasko­czyła. Zapro­siła nas do współ­pracy przy...

Czytaj Więcej
Przepis na udany wpis inspirowany

Przepis na udany wpis inspirowany

Szczypta fak­tów, garść szcze­ro­ści, do smaku dodaj cie­kawą gra­fikę. Nie spiesz się, dopra­cuj każdy szcze­gół, a otrzy­masz dobrze przy­rzą­dzony wpis inspi­ro­wany. Klient i jego ocze­ki­wa­nia? Klienci wyma­gają nie tyle, co nie­na­tu­ral­nie pozy­tyw­nej opi­nii o pro­duk­cie, co cie­ka­wej i rze­tel­nej recen­zji. Zarówno Ty jak i klient nie zysku­je­cie nic sztucz­nym...

Czytaj Więcej
Zmieniamy się dla Was

Zmieniamy się dla Was!

Zgod­nie z wcze­śniej­szymi zapo­wie­dziami wpro­wa­dzi­li­śmy na panelu kilka zmian. Naj­waż­niej­sze z nich doty­kają kata­logu blo­gów i kata­logu zle­ceń. Po pierw­sze zni­kają pro­dukty: wpis eks­percki, wpis rekla­mowy i oferta spe­cjalna. Pozo­staje wpis inspi­ro­wany, jako jedyny i słuszny model współ­pracy. „Zain­spi­ruj blo­gera i wspól­nie twórz­cie nie­zwy­kłe tre­ści” – hasło to towa­rzy­szy nam...

Czytaj Więcej
Flat design vector illustration icons set of website SEO optimization, programming process and web analytics elements. Isolated on turquoise background

ReachBlogger w służbie SEO 13 sposób na dobre linki

Jed­nym z efek­tów ubocz­nych dobrej kam­pa­nii con­tent mar­ke­tingu jest przy­rost lin­ków przy­cho­dzących. Blo­ger opi­su­jący sklep z kame­rami lin­kuje do tego sklepu. Oprócz dobrego wpisu, który ma swoje życie i gene­ruje korzy­ści dla sklepu na blogu, sklep otrzy­muje też link pozy­cjo­nu­jący. Tę tech­nikę chciał­bym zapre­zen­to­wać jako 13 spo­sób...

Czytaj Więcej
Droga do sukcesu

Droga do sukcesu

Już nie­długo, bo za nie­spełna za dwa tygo­dnie, miną dokład­nie trzy mie­siące od ofi­cjal­nego startu plat­formy. Co wię­cej prze­kro­czy­li­śmy liczbę 1000 fanów na fan page’u ReachBlog­ger. Czas pod­su­mo­wać, co udało nam się w tym cza­sie zro­bić, a nad czym musimy jesz­cze popra­co­wać. Oczy­wi­ście jeste­śmy otwarci na...

Czytaj Więcej
Najczesciej popelniane bledy

Najczęściej popełniane błędy

ReachBlogger niedawno obchodził małą rocznicę, minął równo miesiąc od momentu oficjalnego startu platformy. Ten czas, choć krótki, pozwolił nam na wyciągnięcie pierwszych wniosków. Poniżej znajdziesz kilka porad jak unikać najczęściej popełnianych błędów. 1. Współpracując z Klientem pamiętaj, że zrealizowane zlecenie musi być potwierdzone linkiem...

Czytaj Więcej
Popelnilismy blad

Popełniliśmy błąd

Jakiś czas temu opu­bli­ko­wa­li­śmy na naszym fan­pa­ge’u na Face­bo­oku zdję­cie z wize­run­kiem Matyldy Koza­kie­wicz (Segritta. pl). Umiesz­cze­nie go było nie­zgod­nym z pra­wem wyko­rzy­sta­niem wize­runku blo­gerki oraz utworu, do któ­rego komer­cyj­nego uży­cia nie mamy praw. Wyra­żamy ubo­le­wa­nie z powodu naru­sze­nia prawa i prze­pra­szamy za zaist­niałą sytu­ację zarówno Matyldę Koza­kie­wicz,...

Czytaj Więcej
Jestes-na-ReachBlogger

Jesteś na ReachBlogger, co dalej?

W związku z tym, że liczba użyt­kow­ni­ków plat­formy sys­te­ma­tycz­nie wzra­sta, zaczęły poja­wiać się pierw­sze pyta­nia odno­śnie funk­cji panelu ReachBlog­ger. Jesteś zare­je­stro­wany na plat­for­mie i co dalej? Po pierw­sze doda­jesz bloga. Dołą­czasz logo następ­nie wpi­su­jesz adres strony i prze­cho­dzisz do opisu bloga. Tutaj poka­zu­jesz poten­cjal­nym Klien­tom, czym się...

Czytaj Więcej
Jak wycenic swoja

Jak wycenić swoją

Plat­forma ReachBlog­ger to giełda, na któ­rej spo­ty­kają się sprze­da­jący i kupu­jący. Przedmio­tem trans­ak­cji są wpisy blo­gowe. Klien­tów na takie pro­dukty jest kilku, a naj­waż­niejsi z nich to: firmy poszu­ku­jące nowych spo­so­bów na pro­mo­cje swo­ich marek i pro­duk­tów, agen­cje pozy­cjo­nu­jące i PR.

Czytaj Więcej
Bloger sie nie sprzedaje

Bloger się nie sprzedaje

W ostat­nim cza­sie na jed­nym z forów zwią­za­nych z social media wywią­zała się dys­ku­sja doty­cząca plat­formy ReachBlo­ger.pl – sądzę, że jest to sku­tek zbli­ża­ją­cego się ter­minu startu pro­jektu  Chciał­bym tym wpi­sem roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści, które się poja­wiają, jeżeli jed­nak uznasz, że masz jesz­cze jakieś pyta­nia...

Czytaj Więcej
O platformie

O platformie słów kilka…

Wiele razy pod­kre­ślam Wam, czy to na fan­page ’u czy w wia­do­mo­ściach mailo­wych, że plat­forma ReachBlog­ger.pl ma wystar­to­wać już nie­długo. Posta­nowiłem zamie­ścić w ramach tego wpisu kilka istot­nych infor­ma­cji o pro­jek­cie, a tym samym odpo­wie­dzieć Wam na naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia. Jestem otwarty na różne pro­po­zy­cje zmiany, jeżeli takowe...

Czytaj Więcej
Kim-jestes

Kim jesteś?

Nikogo nie zasko­czę mówiąc, że blo­gerzy stają się „oso­bi­sto­ściami” w dzi­siej­szym zme­dia­ty­zo­wa­nym świe­cie. Dla­czego tak się dzieje? A no, dla­tego, iż wła­dzę blo­gerom nadał sam lud. Jakby to rzec, spo­łecz­ność, która szczyci się wol­no­ścią słowa i prze­ko­nań doko­nała wyboru. Spy­tasz mnie: „o czym Ty w ogóle mówisz?!” To...

Czytaj Więcej