Piszesz? Szukasz Blogera?
Platforma współpracy
z Blogerami


DOŁĄCZ, ZAŁÓŻ KONTO

Reach a Blogger to platforma porozumienia między Blogerem, a Klientem.

Reach a Blog­ger umoż­li­wia ofe­ro­wa­nie bar­dzo efek­tyw­nego i uni­kal­nego pro­duktu jakim jest „wpis inspi­ro­wany”. Klient inspi­ruje Blo­gera do napi­sa­nia wpisu, a Blo­ger sam pro­du­kuje treść na swo­jego bloga.

Reach a ­Blog­ger jako jedyna plat­forma umoż­li­wia roz­li­cze­nie pie­niężne oraz bar­te­rowe. Firmy mają nie­spo­ty­kaną dotąd ela­stycz­ność w two­rze­niu kam­pa­nii kon­ten­to­wych.

Dostępne są rów­nież stan­dar­dowe pro­dukty, takie jak wpis rekla­mowy czy eks­percki.Wpis inspirowany naturalny i słuszny model współpracy!

Od samego początku naszą ideą było wypracowanie modelu współpracy, który jest sensowny zarówno dla Was, drodzy Blogerzy
jak i dla Was, mili Klienci. Naturalnym jest, że to Ty, Blogerze, tworzysz treści na swojego bloga. Natomiast Twoją rolą,
Kliencie, jest zaproponowanie tematu i zapewnienie niezbędnych materiałów do stworzenia wpisu. W ten sposób godzimy
Wasze interesy i umożliwiamy Wam tworzenie unikalnych projektów oraz wartościowych treści.
Nieważne jakiej tematyki
bloga szukasz, REACHaBLOGGER
na pewno znajdzie dla Ciebie rozwiązanie.

sprawdź

Platforma oferuje
dwa mechanizmy.


Bloger oferuje
na własnych zasadach.

Przy pomocy katalogu
blogów docierasz do Klientów
w łatwy i szybki sposób.

Klient zleca
na swoich zasadach.

Tworzysz własne zlecenia
i wybierasz spośród ofert
Blogerów.

Z katalogu blogów Klienci kupują na zasadach opisanych przez
Blogerów. Z katalogu zleceń korzystają Blogerzy, którzy zgłaszają
chęć realizacji na zasadach Klienta.

Ponad 4000 blogów w naszej ofercie

napisz do nas

Transakcja odbywa
się w oparciu o zasady platformy,
które gwarantują ochronę
interesów obu stron.

Każda transakcja odbywa się na zasadach Escrow – opłata
za wpis bezpiecznie czeka na pomyślne zakończenie transakcji
i akceptację obu stron.

Uczestniczysz jawnie
lub anonimowo,
wybór należy do Ciebie.

Zamieszczając w ramach platformy zlecenie lub ofertę dbamy
o Twoje bezpieczeństo. Nie jesteś zmuszony do ujawniania
swoich danych osobowych, wybór należy do Ciebie.

Poznaj naszych Blogerów bliżej, różne pasje i pomysły, jeden cel!

W kata­logu blo­gów możesz wybie­rać spo­śród ponad 4000 blo­gów. Oferty Blo­ge­rów są przy­po­rząd­ko­wane do odpo­wied­nich kate­go­rii tema­tycz­nych, co spra­wia, że wyszu­ki­wa­nie staje się prost­sze i szyb­sze.

Rozliczenia i formalności bierzemy na siebie.

Umożliwiamy Ci legalne
i uczciwe zarabianie
niezależnie od możliwości
wystawiania faktur.

Platforma umożliwia
transakcje zarówno firmom
jak i osobom.

Istnieją dwie możliwości
rozliczenia: pieniężna
i barterowa. Ty decydujesz,
którą wybierasz.

Z naszych usług skorzystali

Napisali o nas